Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Press & Media

2020

Q3 DELÅRSRAPPORT 1/7 – 30/9 2020

30 October 2020

Regulatory

Bolagets utveckling under

det tredje kvartalet (Q3) – 2020 

 

Med ”Bolaget” eller ”BoMill” avses BoMill AB med organisationsnummer 556556-4332.

Omsättning och resultat under tredje kvartalet 2020                                                                                                                 

· Nettoomsättningen uppgick under det tredje kvartalet till KSEK 0 (KSEK 3 952).  
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -4 725 (KSEK -2 548). Resultatet för
tredje kvartalet belastades av noteringsrelaterade kostnader av engångskaraktär uppgående
till KSEK 700.
· Resultat per aktie uppgick till -0,68 SEK (-218,85 SEK).
· Kassaflödet under det tredje kvartalet uppgick till KSEK -4 624 (KSEK -7 587).

Omsättning och resultat under årets första 9 månader 2020                                                                                         

· Nettoomsättningen under årets första 9 månader uppgick till KSEK 53 (KSEK 6 109).  
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -15 358 (KSEK -17 177). Resultatet för
årets första 9 månader belastades av noteringsrelaterade kostnader av engångskaraktär uppgående till KSEK 1 050.
· Resultat per aktie, efter nyemission och split, uppgick till -2,22 SEK (-1 498,61 SEK)
· Soliditeten, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen,
uppgick till 44,4% (26,8%).
· Kassaflödet under årets första 9 månader uppgick till KSEK 3 904 (KSEK -1 735)
· Likvida medel i bolaget uppgick per den 30 september 2020 KSEK 8 123 (KSEK 9 402).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet                                                                                         

· Andreas Jeppsson tillträdde som VD från den 1 september.
· Den 24 september avslutades en övertecknad nyemission uppgående till MSEK 30 före emissionskostnader. Denna kapitaltillförsel ingår inte i bolagets likvida medel per den 30 september 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång                                                                                         

· Emissionslikviden om MSEK 30 före emissionskostnader tillgodofördes bolaget den 12 oktober 2020.
· Bolaget noterades den 20 oktober 2020 på Nasdaq First North Growth Market.
”Noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger oss ökade möjligheter att fortsätta vår tekniska utveckling parallellt med att vi får resurser att nå ut på fler marknader”. 
Andreas Jeppsson, VD BoMil

Idag inleds handeln i BoMill på Nasdaq First North Growth Market

20 October 2020

Regulatory

Idag, den 20 oktober 2020, inleds handeln i BoMill AB:s (”BoMill” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet BOMILL, med ISIN-kod SE0014583332, och Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet BOMILL TO 1, med ISIN-kod SE0014829479.

First day of trading in BoMill’s shares and warrants on Nasdaq First North Growth Market

20 October 2020

Regulatory

Today is the first day of trading in BoMill AB’s (”BoMill” or ”the Company”) shares and warrants of series TO 1 on Nasdaq First North Growth Market (”First North”). The Company’s shares are traded under the ticker BOMILL, with ISIN code SE0014583332, and the Company’s warrants of series TO 1 are traded under the ticker BOMILL TO 1, with ISIN code SE0014829479.

BoMill AB är godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

16 October 2020

Regulatory

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första handelsdag är tisdagen den 20 oktober 2020. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet BOMILL, med ISIN-kod SE0014583332, och Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas under kortnamnet BOMILL TO 1, med ISIN-kod SE0014829479. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är av Bolaget utsedd till Certified Adviser. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen.

BoMill AB:s emission av units inför notering kraftigt övertecknad

29 September 2020

Regulatory

Teckningstiden i BoMill AB:s (”BoMill” eller ”Bolaget”) emission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) avslutades den 24 september 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 88,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 296 procent. Genom emissionen tillförs BoMill således cirka 30 MSEK före emissionskostnader, samt cirka 1 170 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 29 september 2020. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i kapitaliseringen. Nordnet Bank AB har varit Selling Agent.

BoMill AB erhåller preliminärt godkännande från Nasdaq First North Growth Market

21 September 2020

Regulatory

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Preliminär första handelsdag är tisdagen den 20 oktober 2020. Inför notering på First North genomför BoMill en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) som omfattar initialt cirka 30 MSEK. Förutsatt Nasdaqs formella godkännande kommer Bolagets aktie att handlas under kortnamnet BOMILL, med ISIN-kod SE0014583332, och Bolagets teckningsoptioner att handlas under kortnamnet BOMILL TO 1, med ISIN-kod SE0014829479. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) är av Bolaget utsedd till Certified Adviser.

Idag inleds teckningstiden i BoMill AB:s emission av units inför planerad notering

10 September 2020

Regulatory

Idag, den 10 september 2020, inleds teckningstiden i BoMill AB:s (”BoMill”) emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningstiden löper till och med den 24 september 2020. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. BoMill har på förhand skriftligen avtalat om cirka 22,6 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av den totala initiala emissionslikviden, via teckningsförbindelser från bland annat styrelse och ledning. Emissionslikviden som BoMill tillförs är avsedd att finansiera bolagets expansion, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringssystem. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.bomill.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. BoMill har inför den planerade emissionen även tagit fram en film som finns tillgänglig på bolagets och Sedermera Fondkommissions hemsidor. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu förestående emission.

BoMill AB publicerar prospekt inför emission av units som inleds på torsdag

9 September 2020

Regulatory

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) har idag publicerat prospekt inför kommande emission av units (aktier och vederlagsfria vidhängande teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.bomill.com) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Emissionen av units, som initialt omfattar cirka 30 MSEK, inleds på torsdag, den 10 september 2020, och pågår till och med den 24 september 2020. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på ovanstående hemsidor när teckningstiden inleds. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i kommande emission och planerad notering.

BoMill appoints new CEO

31 August 2020

Regulatory

BoMill AB has appointed Mr. Andreas Jeppsson as CEO (Chief Executive Officer). Mr. Jeppsson is 48 years old and will begin his position on 1 September 2020.

BoMill AB förbereder kapitalisering och siktar mot notering på Nasdaq First North Growth Market - Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare

5 August 2020

Regulatory

BoMill AB förbereder kapitalisering och siktar mot notering på Nasdaq First North Growth Market – Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare
Load more