Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Notice of Annual General Meeting in BoMill AB (publ)

12 March 2024, 08:40 CET

The shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to annual general meeting on Friday 12 April 2024, at 10.00 am at BoMill’s premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Convening notice will also be made by advertising in the Swedish National Gazette, and in the Svenska Dagbladet advertising will be made that a summons has been made. In addition, the convening notice is kept available in its entirety on BoMill's website www.bomill.com.

Kallelse till årsstämma i BoMill AB

Notice of annual general meeting in BoMill AB

Aktieägarna i BoMill AB med organisationsnummer 556556–4332 (”BoMill”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 april 2024, kl. 10.00, i företagets lokaler på Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Kallelse sker även genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt att annonsering sker i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. Därutöver hålls kallelsen i sin helhet tillgänglig på BoMill’s webbplats www.bomill.com.

The shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to annual general meeting on Friday 12 April 2024, at 10.00 am at BoMill’s premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Convening notice will also be made by advertising in the Swedish National Gazette, and in the Svenska Dagbladet advertising will be made that a summons has been made. In addition, the convening notice is kept available in its entirety on BoMill's website www.bomill.com.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, samt på bolagets webbplats, www.bomill.com, minst 3 veckor före stämman vilket beräknas ske den 20 mars 2024.

The annual report and the audit report will be available at the company's office, and on the company's website, www.bomill.com, at least three weeks before the meeting which expects to be 20 March 2024.

Förutsättningar för deltagande / Preconditions for participation

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

Shareholders who wish to participate in the general meeting, shall:

1.          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 april 2024, och

be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 4 April 2024, and

2.         anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget senast den 8 april 2024.

give notice of intent to participate to the company no later than 8 April 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on 4 April 2024. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and may be requested from the trustee in accordance with the trustee’s procedures at a time in advance as determined by the trustee. Voting rights registration made not later than the second banking day after 4 April 2024, are taken into account in the preparation of the share register.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Skriftlig fullmakt ska redovisas på stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, som utvisar behörig firmatecknare bifogas. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet om inte en längre tid har angivits, dock inte längre än 5 år sedan utfärdandet. Antalet eventuella biträden (dock högst två) skall meddelas på samma sätt som anmälan om avsikt att delta i bolagsstämman.

Shareholders represented by a representative shall issue a written, signed and dated power of attorney for the representative. Written power of attorney shall be presented at the general meeting. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, that exhibits the authorized signatory must be attached. The power of attorney may not be older than one year, if not a longer time period has been stated, however, not longer than 5 years since the issuance. The number of eventually assisting persons (but no more than two) shall be notified in the same way as the notice of the intent to participate in the general meeting.

Anmälan / Application

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

-        per e-post till: agm@bomill.com

-        per telefon: +46 73 530 28 00

-       per brev till: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Application for participation in the general meeting can be made in accordance with the following:

-        by e-mail to: agm@bomill.com

-        by phone: +46 73 530 28 00

-       by post to: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Förslag till dagordning / Proposed agenda

 1. Öppnande av stämman / Opening of the meeting
 2. Val av ordförande vid stämman / Election of a chairperson of the meeting
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
 4. Fastställande av dagordning / Determination of the agenda
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet / Election of one or two persons to verify the minutes
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened
 7. Verkställande direktörens anförande / Company presentation of the CEO
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse/ Submission of the annual report and auditor's report, and, where applicable, consolidated financial statements and the auditor’s report on the consolidated financial statements
 9. Beslut: / Resolution:

a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; / The adoption of the income statement and the balance sheet, and, where applicable, reagrding consolidated income statement and balance sheet;

b)  om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; / regarding the allocation of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;

c)   om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör / regarding the discharge of liability towards the company for the members of the board of directors and the managing director

 1. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer och revisorssuppleanter / Resolution regarding the number of members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors
 2. Beslut om arvode till styrelse och revisor / Resolution regarding remuneration for the board of directors and the auditor
 3. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, och, om tillämpligt, revisorssuppleant, / Election of the members of the board of directors, chairperson, auditor, and where applicable, deputy auditor
 4. Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete / Resolution regarding the principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee's work
 5. Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the board of directors’ proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders
 6. Stämmans avslutande / Closing of the meeting.

Förslag till beslut / Proposal for resolutions

Styrelsens förslag till beslut följer av nedan.

The board of directors’ proposal for resolutions follows from below.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) / Election of the chairman of the meeting (item 2)

Valberednings förslag är att till ordförande vid stämman välja Lars Persson, eller vid dennes förhinder den som styrelsen istället utser.

The nomination committee’s proposal is that Lars Persson is elected as chairperson of the general meeting, or in the event he is prevented from attending, a person the board of directors appoints instead.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) / Preparation and approval of the voting list (item 3)

Styrelsen föreslår att stämmans ordförande upprättar röstlängd om denna valts utan omröstning, och i annat fall av den som har öppnat stämman. Röstlängden upprättas utifrån giltig närvaro av aktieägare (och i förekommande fall dess ombud och biträden) och den bolagsstämmoaktiebok som Euroclear Sweden AB har tillhandahållit på uppdrag av bolaget, samt i förekommande fall mottagna giltiga poströster, och att denna röstlängd godkänns.

The board of directors proposes that the chairperson of the meeting draws up the voting list if elected without a vote, and otherwise by the person who has opened the meeting. The voting list is drawn up based on the valid presence of shareholders (and, where applicable, their proxies and assisting persons) and the meeting share register that Euroclear Sweden AB has provided on behalf of the company, as well as, where applicable, valid postal votes received, and that this voting list is approved.

Val av en eller två personer att justera protokollet (punkt 5) / Election of one or two persons to verify the minutes (item 5)

Styrelsen föreslår att Fredrik Nilsson utses att jämte stämmoordförande justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar.

The board of directors proposes that Fredrik Nilsson is appointed to verify the minutes together with the chairperson of the meeting, or in the event either of them or both are prevented from attending, the person or persons the board of directors appoints instead.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b) / Resolution regarding the allocation of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet (item 9b)

Styrelsen föreslår stämman att disponera över bolagets vinst eller förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

The board of directors proposes to the meeting to dispose of the company's profit or loss according to the board of director's proposal in the annual report. The board of directors also proposes that no dividend should be paid for the financial year 2023.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10) / Resolution regarding the number of members of the board of directors, and the number of auditors and deputy auditors (item 10)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Valberedningen har föreslagit att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant.

The nomination committee has announced that they propose that the board of directors consist of five ordinary board members. The nomination committee proposes that one auditor and no deputy auditor should be appointed.

Beslut om arvode åt styrelse och revisor (punkt 11) / Resolution regarding remuneration for the board of directors and the auditor (item 11)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 75 000 kronor vardera till de föreslagna styrelseledamöterna Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René. Valberedningen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The nomination committee has announced that they propose that the remuneration of the board of directors should amount to 150 000 SEK for the chairperson of the board of directors, and 75 000 SEK each for the proposed members of the board of directors Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René. The nomination committee proposes that the auditors' fee should be paid according to approved invoice in accordance with customary charging standards.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och, om tillämpligt, revisorssuppleant (punkt 12) / Election of members of the board of directors, chairperson, auditor, and, where applicable, deputy auditor (item 12)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Lars Persson, Henrik Hedlund, Magnus René, Peter Nilsson och Stefan Stockhaus omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson.

The nomination committee has announced that they propose Lars Persson, Henrik Hedlund Magnus René, Peter Nilsson and Stefan Stockhaus to be re-elected as ordinary board of directors. It is proposed to re-elect Lars Persson as chairperson of the board of directors.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Lars Persson (ordförande), Peter Nilsson, Henrik Hedlund, Stefan Stockhaus och Magnus René. Vidare har valberedningen föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Neda Feher väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

If the meeting resolves in accordance with the proposal, the board of directors will after the election consist of Lars Persson (chairperson), Henrik Hedlund, Magnus René, Peter Nilsson and Stefan Stockhaus. Furthermore, the nomination committee has proposed that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with authorized auditor Neda Feher, to be elected as the company’s auditor until the end of the annual general meeting to be held next financial year.

Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete (punkt 13) / Resolution regarding the principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee's work (item 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman den 12 april 2024 antar följande principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma samt följande instruktioner för valberedningens arbete:

The nomination committee proposes that the annual general meeting on 12 April 2024 adopts the following principles for the appointment of the nomination committee prior to the next annual general meeting and the following instructions for the nomination committee's work:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

The nomination committee shall consist of representatives of the three largest shareholders in terms of votes as of September 30 each year. The term of office of the nomination committee thus appointed shall run until a new nomination committee has taken office.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september varje år är kända, kontakta de tre röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

The chairperson of the board of directors shall, as soon as possible after the registered ownership of the company as of 30 September each year is known, contact the three largest shareholders in terms of votes and ask them to appoint one member each to the nomination committee.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt tre ägarrepresentanter utsetts. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman varje år.

If a surveyed shareholder refrains from appointing a representative or does not appoint a representative within one week of having been asked, the following shareholders in voting size shall then be given the opportunity to appoint a representative until a total of three owner representatives have been appointed. The chairperson of the board of directors convenes the nomination committee for a first meeting, at which the nomination committee elects a chairperson from among its members. The names of the members of the nomination committee shall be published by the company no later than six months before the annual general meeting each year.

Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om ledamot lämnar sin post fortsätter valberedningen med två ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst fram till dess att den aktieägare som nominerat ledamoten utsett en ersättare.

If a member of the nomination committee appointed by a shareholder, before its work is completed, resigns or ceases to represent the shareholder who nominated the member, the member shall be replaced by another person nominated by said shareholder. If a representative leaves its post, the nomination committee will continue with two members and the member representing the largest shareholder in such case will have a casting vote until the shareholder who nominated the member has appointed a replacement.

Valberedningen ska ha rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen.

The nomination committee shall have the right, within a budget approved by the board of directors, to charge the company with costs for, e.g., recruitment consultants and other consultants that are required for the nomination committee to be able to fulfill its assignment and may also co-opt members to the nomination committee if deemed appropriate; co-opted member shall not, however, have the right to vote in the nomination committee. The chairperson of the board of directors shall have the right to attend, but not have the right to vote in the nomination committee. 

Valberedningen ska bereda och inför årsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till:

 • val av ordförande vid stämman
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens eventuella utskott
 • val av revisor, eventuell revisorssuppleant och ersättning till dessa,
 • principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete (i förekommande fall)

The nomination committee shall prepare and submit proposals to annual general meetings where election issues are to be dealt with:

 • election of a chairperson at the meeting,
 • election of the chairperson and other members of the board of directors,
 • remuneration to the board of directors divided between the chairperson and other members, as well as, remuneration to members of the committees of the board of directors (where applicable),
 • election of auditor, any eventual deputy auditor and remuneration to them.
 • principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee´s work (where applicable).

Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 14) / Approval of the board of director’s proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders (item 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på i huvudsak följande villkor (”Företrädesemissionen”):

The board of directors proposes the meeting to resolve an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders on the following essential conditions (the “Rights Issue”):

1.          Företrädesemissionen omfattar högst 27 917 442 aktier vardera med kvotvärdet SEK 0,011 medförande att aktiekapitalet ökar med högst SEK 307 091,862 vid full teckning av det högsta antalet nya aktier i Företrädesemissionen.

The Rights Issue comprises of 27 917 442 shares at the most, each with a quota value of SEK 0,011, implying an increase of the share capital of SEK 307 091,862 at the most in case of full subscription of the maximum number of new shares in the Rights Issue.

2.         Aktieägarna har företrädesrätt att teckna och tilldelas de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att teckna och tilldelas tre (3) nya aktier för varje tiotal befintliga aktier, medförande att aktieägare för varje befintlig aktie är berättigad till en (1) teckningsrätt och teckning med stöd av tio (10) teckningsrätter ger företrädesrätt att teckna och tilldelas tre (3) nya aktier. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

The shareholders have a preferential right to subscribe for and be allotted the new shares in relation to the number of shares they previously own, meaning that the shareholders have the right to subscribe for and be allotted three (3) new shares for every ten (10) existing shares, implying that the shareholders for each existing share are entitled to one (1) subscription right and subscription with the support of ten (10) subscription rights gives preferential right to subscribe and be allotted three (3) new shares. Also, those that are not shareholders are entitled to subscribe for shares in the Rights Issue.

3.         För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätt i Företrädesemissionen ska styrelsen inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt enligt nedanstående.

In the event that not all shares are subscribed with the support of subscription rights in the Rights Issue, the board of directors shall within the framework of the Rights Issue’s maximum amount resolve on the allotment of shares subscribed without the support of subscription rights pursuant to the below.

a)  I första hand ska tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt ske till sådana tecknare som även har tecknat aktie med stöd av teckningsrätt, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, ska tilldelning ske till respektive tecknare i samma proportion som det antal teckningsrätter tecknaren har utnyttjat är i förhållande till det totala antalet teckningsrätter som har utnyttjats av tecknare i denna kategori och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

Firstly, allotment of shares subscribed without the support of subscription rights shall be made to those subscribers who have also subscribed for shares with the support of subscription rights, regardless of whether these were shareholders on the record date or not, and, in case of oversubscription, allotment shall be made to each subscriber in the same proportion as the number of subscription rights the subscriber has exercised  is in relation to the total number of subscription rights that have been exercised by subscribers in this category and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots.

b)  I andra hand ska tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätt ske till de som tecknat aktie utan stöd av teckningsrätt och som inte omfattas av föregående punkt a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, ska tilldelning ske till respektive tecknare i samma proportion som det antal aktier som tecknaren har tecknat är i förhållande till samtliga aktier som har tecknats i denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

Secondly, allotment of shares subscribed without the support of subscription rights shall be made to those who have subscribed for shares without the support of subscription rights and who are not covered by the preceding point a) above, regardless of whether these were shareholders on the record date or not, and, in case of oversubscription, allotment shall be made to each subscriber in the same proportion as the number of shares the subscriber has subscribed for is in relation to all shares that have been subscribed for in this category and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots; and

c)   I tredje och sista hand skall tilldelning ske till de som eventuellt har ingått garantiåtagande avseende teckning och betalning av de aktier som inte har tecknats och/eller betalats av annan upp till respektive garants högsta belopp, och för det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske till respektive garant i samma proportion som det högsta beloppet som garanten har åtagit sig att teckna är i relation till det totala teckningsåtagandet i denna kategori eller annan avtalad fördelning bland de som har ingått sådant åtagande.

Thirdly and finally, allotment shall be made to those who, where applicable, may have, entered into a guarantee commitment regarding the subscription and payment of the shares that have not been subscribed and/or paid by others up to each guarantor's maximum amount, and in the event that allotment cannot be made in full, allotment shall be made to each guarantor in the same proportion as the maximum amount the guarantor has committed to subscribe is in relation to the total subscription commitment in this category or other agreed allocation among those who have entered into such commitment.

4.         För varje ny aktie ska erläggas SEK 0,60 som teckningskurs.

For each new share shall a payment of SEK 0,60 be made as subscription price.

5.         Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter avseende Företrädesemissionen ska vara 19 april 2024.

The record date for entitlement to receive subscription rights regarding the Rights Issue shall be 19 April 2024.

6.         Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 25 april 2024 och till och med 14 maj 2024.

Subscription of the new shares shall be made from and including 25 April 2024 and up to and including 14 May 2024.

7.         Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 14 maj 2024. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter (om några) ska ske på särskild teckningslista, och sådana tilldelade aktier ska kontant betalas i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Istället för kontant betalning beträffande tilldelade aktier som är tecknade med eller utan stöd av teckningsrätt kan styrelsen, om styrelsen bedömer det lämpligt, medge kvittning i efterhand enligt vad som följer av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Subscription of new shares with the support of subscription rights shall be made by cash payment no later than 14 May 2024. Subscription of new shares without the support of subscription rights (if any) shall be made on a separate subscription list, and such allotted shares shall be paid in cash in accordance with the contract note sent out, however, no later than the fourth banking day after the notice of allotment has been sent to the subscriber.

Instead of cash payment regarding allotted shares that are subscribed with or without support of subscription rights, the board of directors, if the board of directors deems it appropriate, may allow offsetting afterwards according to what follows from Chapter 13, Section 41 of the Swedish Companies Act.

8.         Styrelsen har rätt att en eller flera gånger förlänga teckningstiden och senarelägga dag för betalning.

The board of directors is entitled to one or more times extend the subscription period and postpone the date of payment.

9.         Erlagd teckningskurs som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

Paid subscription price that exceeds the quota value of the shares shall be contributed entirely to the free share premium reserve.

10.       De nya aktierna ger rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

The new shares are entitled to dividend on the record date closest after registration of the share issue with the Swedish Companies Registration Office, and the shares have been recorded in the share register held by Euroclear Sweden AB.

11.         Styrelsen eller den som anvisas av styrelsen ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dessa och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

The board of directors or the person appointed by the board of directors shall have the right to make any adjustments or amendments to the above resolutions that may be required in connection with the registration of such resolutions and to take any other measure deemed necessary for the execution of the resolutions.

Handlingar och ytterligare information / Documentation and additional information

Villkoren för nyemissionen och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 14 enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, och på bolagets webbplats www.bomill.com senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

The terms and conditions of the proposed share issue and the board of directors’ complete proposal regarding item 14 according to Chapter 13 Section 3 of the Swedish Companies Act will be available for inspection at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, and at BoMill's website www.bomill.com no later than three (3) weeks prior the meeting.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget (se adress ovan).

The company’s share register for the meeting will be available at the company's office (please see the address above.)

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (se adress ovan), samt på bolagets webbplats, www.bomill.com, minst 3 veckor före stämman vilket beräknas ske den 20 mars 2024.

The annual report and the audit report will be available at the company's office (please see address above), and on the company's website, www.bomill.com, at least three weeks before the meeting which expects to be 20 March 2024.

Mall för fullmakt kommer att finnas att tillgå på bolagets hemsida på www.bomill.com senast tre (3) veckor före stämman och dagen för stämman.

Template for written power of attorney will be available on the company's website at www.bomill.com no later than three (3) weeks before the meeting and the day of the meeting.

Kallelsen och kopior av ovan handlingar sänds utan kostnad när de är tillgängliga till aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-postadress. Bolagets kontaktuppgifter framgår ovan.

The convening notice of the meeting and copies of the above documents are sent when they are available to shareholders who so request and who have provided their postal address or e-mail address. The company's contact details are stated above.

Rätt att erhålla upplysningar / Right to receive information

Aktieägare erinras om rätt att vid stämma erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt vad som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid stämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till agm@bomill.com.

Shareholders are reminded of their right to receive information from the board of directors and the managing director at the meeting in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act. The board of directors and the managing director shall provide such information at the meeting, provided that they consider that it may be done without significant harm to the company. Shareholders wishing to submit questions in advance may do so by sending an email to agm@bomill.com.

Aktier och röster / Shares and votes

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i BoMill till 93 058 140 aktier, vilket motsvarar samma antal röster. Bolaget äger inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

At the time of issuance of this convening notice the total number of shares in BoMill amounts to 93 058 140 which corresponds to the same number of votes. As per the same date the company holds no own shares.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till följande:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For information on how your personal data is processed, please see the following:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

__________________________________

Malmö den 12 mars 2024

Malmoe 12 mars 2024

BoMill AB

Styrelsen

The board of directors

For additional information, visit www.bomill.com or contact:

Andreas Jeppsson, CEO - Phone: +46 727 001 182 - E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com  

Cajsa Kapoor, CFO - Phone: +46 73 530 28 00 - E-mail: cajsa.kapoor@bomill.com

BoMill has developed and markets a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry.

The company is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market under the ticker: BOMILL.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB - www.skmg.se

For more information about BoMill, please visit www.bomill.com.

Latest news and releases

BoMill signs follow-up agreement with Lantmännen worth EUR 475,000

28 June 2024

Regulatory

BoMill AB has signed a follow-up agreement worth EUR 475,000 with Swedish agriculture cooperative group Lantmännen. Following an initial project evaluating BoMill InSight™ during a rental period, Lantmännnen Lantbruk has decided to purchase the solution and increase the capacity with additional sorting units.

BoMill announces that the Rights Issue is registered and the last day of trading in BoMill's BTA is June 10, 2024

5 June 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces that the rights issue of new shares with preferential rights for the shareholders was resolved by the ordinary general meeting April 12, 2024 and whose outcome was announced by the Company through a press release on May 15, 2024 (the "Rights Issue"), is now registered with the Swedish Companies Registration Office and the paid subscribed shares ("BTA") will therefore be replaced with ordinary shares.

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

See all news and releases