Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Notice to Annual General Meeting in BoMill AB (publ)

11 April 2023, 14:30 CET

The shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to annual general meeting on 11 May 2023, at 10.00 am at BoMill’s premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Notice is also made by publication of the convening notice in the Swedish National Gazette, and Svenska Dagbladet, as well as, on BoMill's website www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Kallelse till årsstämma i BoMill AB (publ)

Notice to Annual General Meeting in BoMill AB (publ)

Aktieägarna i BoMill AB med organisationsnummer 556556–4332 (”BoMill”) kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2023, kl. 10.00, i företagets lokaler på Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Kallelse sker även genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt att kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på BoMill’s webbplats www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

The shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to annual general meeting on 11 May 2023, at 10.00 am at BoMill’s premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Notice is also made by publication of the convening notice in the Swedish National Gazette, and Svenska Dagbladet, as well as, on BoMill's website www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Kallelsen i dess helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ och skickas utan kostnad till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan.

The convening notice in its entirety is available on the company´s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ and will be sent free of charge to the shareholders who so request and state their address. The company´s contact details are stated below.

Rätt att delta och anmälan / Right to participate and notification

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

Shareholders who wish to participate in the annual general meeting, must:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2023, och

be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB on May 3rd, 2023, and

 1. anmäla sig till bolaget senast måndagen den 8 maj 2023

give notice of intent to participate to the company no later than May 8th, 2023

Förvaltarregistrerade aktier / Registered shares

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 5 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

A shareholder who has its shares registered with a nominee must, in order to be entitled to participate in the general meeting, have the shares registered in its own name through the nominee, so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record date May 3rd, 2023. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register the shares in their own name must, in accordance with the respective nominee's routines, request that the nominee make such voting rights registration. Registration of voting rights that have been requested by shareholders at such a time that the registration has been made by the relevant nominee no later than May 5th, 2023, will be taken into account in the production of the share register.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Skriftlig fullmakt ska redovisas. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakt och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Mall för fullmakt finns att tillgå på bolagets hemsida på www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Shareholders represented by a representative shall issue a written, signed and dated power of attorney for the representative. Written power of attorney must be presented. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, that exhibits the authorized signatory must be attached. Power of attorney and any registration certificate may not be older than one year. Template for written power of attorney is available on the company's website at www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Anmälan /Application

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 • via e-post till: agm@bomill.com
 • per telefon +46 73-530 28 00
 • per brev till: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Application for participation in the extraordinary general meeting can be made in accordance with the following:

 • by e-mail to: agm@bomill.com
 • by phone +46 73-530 28 00
 • by post to: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Antalet aktier och röster / The number of shares and votes

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 46 529 070 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

The number of outstanding shares and votes in the company amounts to 46 529 070 at the time of this notice. The company holds no own shares.

Förslag till dagordning: / Proposed agenda:

 1. Val av ordförande vid stämman / Election of a Chairman of the meeting
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list
 3. Val av en eller flera justeringspersoner / Election of one or two persons who shall certify the minutes of the meeting
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened
 5. Godkännande av dagordning / Approval of agenda
 6. Verkställande direktörens anförande / CEO company presentation
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / Submission of the annual report and auditor's report
 8. Beslut: / Resolutions regarding:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning; / the adoption of the income statement and the balance sheet;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; / the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. / the discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter / Determination of the number of members and deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn / Determination of remuneration for members of the board of directors and auditors
 11. Val av styrelse och revisor / Election of the members of the board of directors and auditor
 12. Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete / Resolvement for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work
 13. Stämman avslutas / Closing of the Annual General Meeting

Förslag till beslut / Proposal for resolutions

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) / Election of a Chairman of the meeting (paragraph 1)

Valberedningen föreslår att Lars Persson utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

The Nomination Committee proposes Lars Persson to be appointed to chair the Annual General Meeting, or in the event of his absence, the person designated by the Board of Directors.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) / Preparation and approval of voting list (paragraph 2)

Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, och kontrollerats av justeringspersonen.

The voting list that is proposed to be approved is the voting list prepared by the company and checked by the certifier.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3) / Election of one or two persons who shall certify the minutes of the meeting (paragraph 3)

Styrelsen föreslår att Fredrik Nilsson, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

The Board proposes Fredrik Nilsson, or in the event of his absence, the person designated by the Board instead, to certify the minutes. The certifier´s task also include checking the voting list and that received advance votes are correctly reproduced in the minutes of the meeting.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) / Resolution regarding the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet (paragraph 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting to dispose of the company's results according to the Board's proposal in the annual report. The Board also proposes that no dividend should be paid for the financial year 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9) / Determination of the number of Board members, deputies, auditors and deputy auditors (paragraph 9)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Valberedningen har föreslagit att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant.

The Nomination Committee has announced that they propose that the board of directors consist of five ordinary board members. The Nomination Committee proposes that one auditor and no deputy auditor should be appointed.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 10) / Determination of remunerations for the Board and the auditor (paragraph 10)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till de föreslagna styrelseledamöterna Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René. Valberedningen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The Nomination Committee has announced that they propose board remuneration should amount to 150 000 SEK for the Chairman of the Board, and 75 000 SEK each for the proposed board members Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René. The Nomination Committee proposes that the auditors' fee should be paid according to approved invoice in accordance with customary charging standards.

Val av styrelse och revisor (punkt 11) / Election of Board members and auditor (paragraph 11)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Lars Persson, Henrik Hedlund, Magnus René, Peter Nilsson och Stefan Stockhaus omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson. Pierre Kiener och Arthur Hedlund har avböjt omval.

The Nomination Committee has announced that they propose Lars Persson, Henrik Hedlund Magnus René, Peter Nilsson and Stefan Stockhaus to be re-elected as ordinary board. It is proposed to re-elect Lars Persson as Chairman of the Board. Pierre Kiener and Arthur Hedlund will be leaving their assignment as board member and deputy board member at BoMill AB.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Lars Persson (ordförande), Peter Nilsson, Henrik Hedlund, Stefan Stockhaus och Magnus René. Vidare har valberedningen föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Neda Feher väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

If the Annual General Meeting resolves in accordance with the proposal, the Board of Directors will after the election consist of Lars Persson (chairman), Henrik Hedlund, Magnus René, Peter Nilsson and Stefan Stockhaus. Furthermore, the Nomination Committee has proposed that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with authorized auditor Neda Feher, to be re-elected as the company’s auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.

Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete (punkt 12) / Resolvement for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work (paragraph 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman den 11 maj 2023 antar följande principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma samt följande instruktioner för valberedningens arbete:

The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting on May 11th, 2023, adopts the following principles for the appointment of the Nomination Committee prior to the next Annual General Meeting and the following instructions for the Nomination Committee's work:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

The Nomination Committee shall consist of representatives of the three largest shareholders in terms of votes as of September 30 each year. The term of office of the nomination committee thus appointed shall run until a new nomination committee has taken office.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september varje år är kända, kontakta de tre röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

The Chairman of the Board shall, as soon as possible after the registered ownership of the company as of September 30 each year is known, contact the three largest shareholders in terms of votes and ask them to appoint one member each to the Nomination Committee.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt tre ägarrepresentanter utsetts. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman varje år.

If a shareholder refrains from appointing a representative or does not appoint a representative within one week after having been asked, the following shareholders in voting size shall then be given the opportunity to appoint a representative until a total of three owner representatives have been appointed. The Chairman of the Board convenes the Nomination Committee for a first meeting, at which the Nomination Committee elects a chairman from among its members. The names of the members of the Nomination Committee shall be published by the company no later than six months before the Annual General Meeting each year.

Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om ledamot lämnar sin post fortsätter valberedningen med två ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst fram tills att den aktieägare som nominerat ledamoten utsett en ersättare.

If a member of the Nomination Committee appointed by shareholders, before its work is completed, resigns, or ceases to represent the shareholder who nominated the member, the member shall be replaced by another person nominated by said shareholder. If a representative leaves his or her post, the Nomination Committee will continue with two members and the member representing the largest shareholder in such a case will have a casting vote until the shareholder who nominated the member has appointed a replacement.

Valberedningen ska ha rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen.

The Nomination Committee shall have the right, within a budget approved by the Board, to charge the company with costs for, e.g., recruitment consultants and other consultants that are required for the Nomination Committee to be able to fulfil its assignment and may also co-opt members to the Nomination Committee if deemed appropriate; co-opted member shall not, however, have the right to vote in the nomination committee. The Chairman of the Board shall have the right to attend, but not have the right to vote in the Nomination Committee. 

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till: 

 • val av ordförande vid stämman 
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens eventuella utskott 
 • val av revisor, eventuell revisorssuppleant och ersättning till dessa,
 • nya principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete (i förekommande fall) 

The Nomination Committee shall prepare and submit proposals to General Meetings where election issues are to be dealt with:

 • election of a chairman at the meeting,
 • election of the chairman and other members of the board,
 • Board remuneration divided between the Chairman and other members and remuneration to members of the Board’s eventual committees,
 • election of an auditor, any eventual deputy auditor and remuneration to them.
 • new principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee´s work (if applicable).

Personuppgifter / Personal Data

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, förhandsröst och anmälan till stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Personal data retrieved from the share register kept by Euroclear Sweden AB, advance votes and notification of participation at the meeting and information about deputies will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, if applicable, minutes of the meeting.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/  senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar läggs fram på stämman genom att hållas tillgängliga enligt ovan på bolagets webbplats.

The annual report, as well as the auditor's report for the company, as well as complete proposals for decisions and proxy forms, will be available at the company's webpage  www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/ at the latest three weeks before the Annual General Meeting and will be sent to the shareholders who request it and state their postal address. All the above-mentioned documents are presented at the meeting by being kept available as above at the company's webpage.

Aktieägare har rätt att lämna en skriftlig begäran om upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie, eller per e-post till agm@bomill.com, senast den 2 maj 2023. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie och på www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/, senast den 7 maj 2023. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Shareholders have the right to submit a written request for information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551). Requests for such information must be made in writing to BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie, or by e-mail to agm@bomill.com, no later than May 2nd, 2023. The information is provided by keeping it available at BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie and at www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/, no later than May 7th, 2023. The information is also sent within the same time to the shareholder who has requested it and provided an address.

Malmö i april 2023

Malmö in April 2023

BoMill AB (publ)

STYRELSEN

THE BOARD

For additional information, visit www.bomill.com or contact:

Andreas Jeppsson, CEO - Phone: +46 727 001 182 - E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com  

Cajsa Kapoor, CFO - Phone: +46 73 530 28 00 - E-mail: cajsa.kapoor@bomill.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB – www.skmg.se  

BoMill has developed and markets a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry.

The company is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market under the ticker: BOMILL.

For more information about BoMill, please visit www.bomill.com

Latest news and releases

BoMill announces that the Rights Issue is registered and the last day of trading in BoMill's BTA is June 10, 2024

5 June 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces that the rights issue of new shares with preferential rights for the shareholders was resolved by the ordinary general meeting April 12, 2024 and whose outcome was announced by the Company through a press release on May 15, 2024 (the "Rights Issue"), is now registered with the Swedish Companies Registration Office and the paid subscribed shares ("BTA") will therefore be replaced with ordinary shares.

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

BoMill publishes prospectus regarding the Rights Issue

23 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, BoMill AB (the “Company” or “BoMill”) has published a prospectus (“Prospectus”) regarding the forthcoming rights issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the “Rights Issue”) resolved by the ordinary general meeting on April 12, 2024. The Rights Issue amounts to approximately a maximum of SEK 16.8 million.

See all news and releases