Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Notice of extraordinary general shareholders' meeting in BoMill AB

6 March 2023, 08:40 CET

The shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to extraordinary general meeting on 6 April 2023, at 10.00 am at BoMill’s premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Notice is also made by publication of the convening notice in the Swedish National Gazette, and Svenska Dagbladet, as well as, on BoMill's website www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Kallelse till extra bolagstämma för aktieägare i BoMill AB

Notice of extraordinary general shareholders' meeting in BoMill AB

Aktieägarna i BoMill AB med organisationsnummer 556556–4332 (”BoMill”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 april 2023, kl. 10.00, i företagets lokaler på Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Kallelse sker även genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt att kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på BoMill’s webbplats www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

The shareholders of BoMill AB with company registration number 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to extraordinary general meeting on 6 April 2023, at 10.00 am at BoMill’s premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Notice is also made by publication of the convening notice in the Swedish National Gazette, and Svenska Dagbladet, as well as, on BoMill's website www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Kallelsen skickas utan kostnad till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan.

The convening notice will be sent free of charge to the shareholders who so request and state their e-mail address or postal address. The company's contact details are stated below.

Förutsättningar för deltagande / Preconditions for participation

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting, must:

1.          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2023, och

be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 29 March 2023, and

2.         anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget senast den 31 mars 2023

give notice of intent to participate to the company no later than 31 March 2023

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 29 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 mars 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the extraordinary general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on 29 March 2023. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and may be requested from the trustee in accordance with the trustee’s procedures at a time in advance as determined by the trustee. Voting rights registration not later than the second banking day after 29 March 2023, are taken into account in the preparation of the share register.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Skriftlig fullmakt ska redovisas. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om inte en längre tid har angivits, dock inte längre än 5 år sedan utfärdandet. Mall för fullmakt finns att tillgå på bolagets hemsida på www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/ senast tre (3) veckor närmast före bolagsstämman och dagen för stämman.

Shareholders represented by a representative shall issue a written, signed and dated power of attorney for the representative. Written power of attorney must be presented. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, that exhibits the authorized signatory must be attached. The power of attorney may not be older than one year, if not a longer time period has been stated, however, not longer than 5 years since the issuance. Template for written power of attorney is available on the company's website at www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/ no later than three (3) weeks closest before the general meeting and the day of the meeting.

Anmälan /Application

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

-        via e-post till: egm@bomill.com

-        per telefon +46 73-530 28 00

-       per brev till: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Application for participation in the extraordinary general meeting can be made in accordance with the following:

-        by e-mail to: egm@bomill.com

-        by phone +46 73-530 28 00

-       by post to: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Begäran om upplysningar / Request for information -

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

If requested by a shareholder and the board of directors deems that it can take place without causing significant damage to the company, the board of directors and the CEO shall provide information about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1.       Öppnande av stämman / Opening of the meeting

2.      Val av ordförande vid stämman / Election of a chairperson of the meeting

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

4.      Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

5.      Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the meeting has been duly convened

7.      Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen / Approval of the Board of Director’s proposal to change the Articles of Association

8.      Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors’ proposal to reduce the share capital

9.      Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the Board of Directors’ proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders

10.     Godkännande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors’ proposal to amend the article of association and reduce the share capital

11.      Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förslag till beslut / Proposal for resolutions

Styrelsens förslag till beslut följer av Bilaga A.

The Board of Directors’ proposal for resolutions follows from Schedule A.

Handlingar och ytterligare information / Documentation and further information

Villkoren för nyemissionen och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 9 enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen - samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskningarna av aktiekapitalet samt de handlingar som avses i 20 kap. aktiebolagslagen - kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, och på bolagets webbplats www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

The terms and conditions of the proposed share issue and the Board of Directors’ complete proposal regarding item 9 according to Chapter 13 Section 3 of the Swedish Companies Act as well as other documents according to Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act - as well as the Board of Directors’ complete proposal for a decision to reduce the share capital as well as the documents referred to in Chapter 20 of the Companies Act - will be available for inspection at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, and at BoMill's website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ no later than three (3) weeks prior the extraordinary general meeting.

Kopior av ovan handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

The documents will also be sent to shareholders who so request and who has given its postal address or e-mail address. The company’s share register for the general meeting will be available at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Aktier och röster / Shares and votes

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i BoMill till 46 529 070 aktier, vilket motsvarar samma antal röster. Bolaget äger inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

At the time of issuance of this notice the total number of shares in BoMill amounts to 46 529 070 which corresponds to 46 529 070 votes. As per the same date the company holds no own shares.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till BoMill’s integritetspolicy som finns tillgänglig på BoMill’s webbplats www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

For information on how your personal data is processed, see the privacy notice available on BoMill's website: www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

Bilaga A / Schedule A

Styrelsens fullständiga förslag till beslut till extra bolagsstämma i för det publika bolaget BoMill AB med organisationsnummer 556556-4332 torsdag den 6 april 2023.

The Board of Directors’ complete proposal for resolutions to the Extraordinary General Meeting of the public company BoMill AB with the company registration number 556556-4332 on Thursday 6 April 2023.

  1. Val av ordförande vid stämman (punkt 2 / Election of the chairman of the meeting (item 2)

Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Lars Persson, eller vid dennes förhinder den som styrelsen istället utser.

The Board of Directors proposes that Lars Persson is elected as chairman of the extraordinary general meeting, or in the event he is prevented from attending, a person the Board of Directors appoints instead.

  1. Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) / Preparation and approval of the voting list (item 4)

Styrelsen föreslår att stämmans ordförande upprättar röstlängd utifrån giltig närvaro av aktieägare (och i förekommande fall dess ombud) och den bolagsstämmoaktiebok som Euroclear Sweden AB har tillhandahållit på uppdrag av bolaget, samt i förekommande fall mottagna giltiga poströster, och att denna röstlängd godkänns.

The board proposes that the chairperson of the general meeting draws up a voting list based on the valid presence of shareholders (and, where applicable, their proxies) and the general meeting share register that Euroclear Sweden AB has provided on behalf of the company, as well as, where applicable, valid postal votes received, and that this voting list is approved.

  1. Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5) / Election of one or two persons to verify the minutes (item 3)

Styrelsen föreslår att Fredrik Nilsson utses att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar.

The Board of Directors proposes that Fredrik Nilsson is appointed to verify the minutes together with the chairman of the extraordinary general meeting, or in the event either of them or both are prevented from attending, the person or persons the Board of Directors appoints instead.

  1. Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 7) / Approval of the Board of Directors’ proposal to change the Articles of Association (item 7)

Styrelsen föreslår att stämman, med anledning av minskning av aktiekapitalet, förslaget om nyemission samt uppdatering i övrigt av bolagsordningen beslutar om att anta en ny bolagsordning innebärande i huvudsak ändringar som följer av Bilaga Huvudsakliga Förändringar (se den kompletta kallelsen avseende den föreslagna bolagsordningen i sin helhet):

The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting, on the basis of the reduction of the share capital, the proposed issue of new shares and to make an update, resolves to adopt new Articles of Association with the essential amendments stated in Schedule Main Amendments (see the complete notice regarding the proposed articles of association in full).

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB om så krävs.

The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

  1. Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet (punkt 8) / Approval of the Board of Directors’ proposal to reduce the share capital (item 8)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 9 305 814 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

The Board of Directors proposes that the share capital shall be reduced by the amount of SEK 9 305 814. The purpose of the reduction is for transfer to non¬restricted reserves. The reduction shall take place without retirement of shares.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting shall approve the resolution.

Handlingar enligt 20 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och hålls tillgängliga inför samt läggs fram på bolagsstämman, vilket utgörs av detta förslag om minskning av aktiekapitalet.

Documents according to the chapter 20 Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been drawn up and kept available before and shall be presented at the general meeting.

Beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter och villkoras av att stämman först beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 4 i ovan om ändring av bolagsordningen och att beslut i enlighet med nämnda förslag registreras hos Bolagsverket.

The resolution to reduce the share capital assumes and is conditioned by the general meeting first resolves in accordance with the Board of Directors’ proposal according to point 4 above regarding amendment of the articles of association and that resolution pursuant to said proposal are registered with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB om så krävs.

The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

  1. Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 9) / Approval of the Board of Director’s proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders (item 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på i huvudsak följande villkor:

The Board of Directors’ proposes the extra general meeting to resolve issue of new shares with preferential rights for existing shareholders on the following essential conditions:

(i)      Genom nyemissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 13 958 721 kronor och antalet aktier ökas högst med 46 529 070 aktier.

The issue of new shares increases the share capital with SEK 13 958 721 at the most and the number of shares increases with 46 529 070 at the most.

(ii)     Aktieägarna har företrädesrätt att teckna och tilldelas de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att teckna och tilldelas en (1) ny aktie för varje gammal aktie, medförande att aktieägare för varje gammal aktie är berättigad till en (1) teckningsrätt och teckning med stöd av en teckningsrätt ger företrädesrätt att teckna och tilldelas en (1) ny aktie.

The shareholders have a preferential right to subscribe for and be allotted the new shares in relation to the number of shares they previously own, meaning that the shareholders have the right to subscribe for and be allotted one (1) new share for every old share, implying that shareholders for each old share are entitled to one (1) subscription right and subscription with the support of one (1) subscription right gives preferential right to subscribe and be allotted one new share.

(iii)    Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska tilldelning ske enligt följande:

Also those that are not shareholders are entitled to subscribe shares in the rights issue. The shares that are subscribed without support of subscription rights shall be allotted in accordance with the following:

a)      I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

Firstly, to those who have subscribed shares with support of subscription rights, regardless if they were shareholders on the record day, and in the event of oversubscription, in relation to the number of used subscription rights, and if this cannot be realized, by draw;

b)     I andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av (a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

Secondly, to those who have subscribed shares without support of subscription rights and not included in item (a) above, regardless if they were shareholders on the record day, in relation to the number of subscribed shares in this category, and if this cannot be realized, by draw; and

c)      I tredje hand till de som eventuellt har ingått åtagande avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelats till och/eller betalats av övriga tecknare, pro rata i förhållande till  högsta belopp som har åtagits att teckna eller annan avtalad fördelning bland de som har ingått sådant åtagande.

Thirdly, to those who have entered into a commitment regarding subscription and payment of the shares that havenot been allotted to and/or paid by other subscribers, pro rata in relation to the maximum amount committed to subscribe or other agreed allocation among them that have entered into such commitment.

(iv)    För varje ny aktie ska erläggas 0,47 kronor.

For each share shall payment of SEK 0,47 be made.

(v)     Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara 13 april 2023.

The recorded date for participating in the rights issue shall be 13 April, 2023.

(vi)    Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 19 april till och med 3 maj 2023

Subscription of the new shares shall be made as of 19 April to 3 May 2023.

(vii)   Teckning av nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 3 maj 2023. Betalning av nya aktier tecknade och tilldelade utan stöd av teckningsrätter (om några) ska ske genom kontant betalning i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast 12 maj 2023.

Subscription of new shares subscribed with the support of subscription rights shall be made by cash payment no later than May 3, 2023. Payment of new shares subscribed and allotted without the support of subscription rights (if any) shall be made by cash payment in accordance with the contract note sent out, however no later than May 12 2023.

(viii)  Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga dag för betalning

The Board of Directors may extend the subscription period and the payment terms.

(ix)    Betalt belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

Paid amounts that exceed the quota value of the shares shall be contributed entirely to the free share premium reserve.

(x)     De nya aktierna ger rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken

The new shares will give right to dividend on the recorded date closest after registration of this rights issue at Bolagsverket and the shares have been recorded in the share register held by Euroclear Sweden AB.

(xi)    Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB om så krävs.

The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

Emissionsbeslutet förutsätter och villkoras av att stämman först beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 4 och 5 i ovan om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet och att beslut i enlighet med nämnda förslag registreras hos Bolagsverket.

The issuance resolution assumes and is conditioned by the general meeting first resolves in accordance with the Board of Directors’ proposal according to point 4 and 5 above regarding amendment of the articles of association and reduction of share capital and that resolution pursuant to said proposal are registered with the Swedish Companies Registration Office.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och hålls tillgängliga inför samt läggs fram på bolagsstämman.

Documents according to the chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been drawn up and kept available before and shall be presented at the general meeting.

  1. Godkännande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet (punkt 10) / Approval of the Board of Directors’ proposal to amend the article of association and reduce the share capital (item 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning bland annat erforderligt för nedanstående förslag att minska aktiekapitalet, innebärande följande förändringar (se den kompletta kallelsen avseende den föreslagna bolagsordningen i sin helhet):

The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to adopt new Articles of Association in accordance with Schedule 3 inter alia required for the below proposal to reduce the share capital implying the following amendments(see the complete notice regarding the proposed articles of association in full):

Nuvarande lydelse / Current wording Föreslagen lydelse / Proposed wording
§ 4    Aktiekapital / Share capitalAktiekapitalet ska uppgå till lägst 12 000 000 kronor och till högst 48 000 000 kronor.The share capital shall be not less than SEK 12 000 000 and not more than SEK 48 000 000 § 4    Aktiekapital / Share capitalAktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och till högst 4 000 000 kronor.The share capital shall be not less than SEK 1 000 000 and not more than SEK 4 000 000.
§ 5    Antal aktier / Number of sharesAntalet aktier ska uppgå till lägst 40 000 000 och till högst 160 000 000.The number of shares shall be not less than 40 000 000 and not more than 160 000 000. § 5    Antal aktier / Number of sharesAntalet aktier ska uppgå till lägst 75 000 000 och till högst 300 000 000.The number of shares shall be not less than 75 000 000 and not more than 300 000 000.

För giltigt beslut för att ändra bolagsordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution to change the articles of association, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.

--------------------------------------

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med högst ett belopp om 27 000 000 kronor reducerat till ett belopp så att aktiekapitalet överstiger så nära som möjligt en miljon (1 000 000) kronor där kvotvärdet är ett heltal tiondels öre. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital för att öka frihetsgraderna vid framtida eventuell finansiering av bolaget. Minskningen sker utan indragning av aktier.

The Board of Directors proposes that the share capital shall be reduced by a maximum amount of SEK 27 000 000 reduced to an amount so that the share capital exceeds as nearest as possible one million (1,000,000) kronor where the quota value is a whole tenth of an öre. The purpose of the reduction is for transfer to non¬restricted reserves in order to increase the degrees of freedom in future possible financing of the company. The reduction shall take place without retirement of shares.

Handlingar enligt 20 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats och hålls tillgängliga inför samt läggs fram på bolagsstämman, vilket utgörs av detta förslag om minskning av aktiekapitalet.

Documents according to the chapter 20 Section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551) has been drawn up and kept available before and shall be presented at the general meeting.

Beslut om minskning av aktiekapitalet förutsätter och villkoras av att stämman först beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt om ändring av bolagsordningen och punkterna 4, 5 och 6 i ovan och att beslut i enlighet med nämnda förslag registreras hos Bolagsverket.

The resolution to reduce the share capital assumes and is conditioned by the general meeting first resolves in accordance with the Board of Directors’ proposal according to this item regarding amendment of the articles of association and the items 4, 5 och 6 above and that resolution pursuant to said proposal are registered with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut att minska aktiekapitalet krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution in accordance with this proposal to reduce the share capital, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting shall approve the resolution.

Det noteras att minskningen av aktiekapitalet enligt detta förslag förutsätter Bolagsverkets tillstånd för verkställighet.

It is noted that the reduction of the share capital pursuant to this proposal requires permission from the Swedish Companies Registration Office for execution.

--------------------------------------

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för ovanstående besluts registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB om så krävs.

The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the above resolutions if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office and/or Euroclear Sweden AB.

__________________________________

Malmö den 6 mars 2023

Malmoe 6 March 2023

BoMill AB

Styrelsen

The Board of Directors

Bilaga Huvudsakliga Förändringar / Schedule Main Amendments

Nuvarande lydelse / Current wording Föreslagen lydelse / Proposed wording
§ 3    Verksamhetsföremål / Object of the company’s businessBolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och marknadsföra know-how, teknik, processer och maskiner för upparbetning och fraktionering av bioråvaror samt bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.The object of the company’s business is to develop and advertise know-how, technology, processes, and machines for working up and fractionation of biological raw materials and to manage real estate and any other activities compatible therewith. § 3    Verksamhetsföremål / Objects of the businessBolaget ska – direkt och/eller indirekt genom hel- och/eller delägda bolag – bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av know-how, teknik, processer, utrustning och/eller tjänster för hantering av bioråvaror, tillhandahålla koncerngemensamma tjänster och/eller företagsledning; finansiering av hel- och/eller delägda företag; äga och förvalta fast och/eller lös egendom; och/eller bedriva annan därmed förenlig verksamhet.The company shall - directly and/or through wholly and/or partly owned companies - conduct development, production and/or sale of know-how, technology, processes, equipment and/or services for handling of biological raw materials; provide group-wide services and/or management, financing of wholly and/or partly owned companies; own and/or manage real estate and/or movable property, and/or conduct other compatible activities therewith.
§ 4    Aktiekapital / Share capitalAktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor.The share capital shall be not less than SEK 15,000,000 and not more than SEK 60,000,000. § 4    Aktiekapital / Share capitalAktiekapitalet ska uppgå till lägst 12 000 000 kronor och till högst 48 000 000 kronor.The share capital shall be not less than SEK 12 000 000 and not more than SEK 48 000 000.
§ 5    Antal aktier / Number of sharesAntalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 60 000 000.The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000. § 5    Antal aktier / Number of sharesAntalet aktier ska uppgå till lägst 40 000 000 och till högst 160 000 000.The number of shares shall be not less than 40 000 000 and not more than 160 000 000.
§ 7    Styrelse / Board of directorsStyrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter, med högst sju (7) styrelsesuppleanter.The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than eight (8) members with not more than seven (7) deputy members. § 7    Styrelse / Board of directorsStyrelsen ska, till den del som den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter.The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than seven (7) members.
§ 8    Revisor / AuditorBolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor, godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen eller ett registrerat revisionsbolag.The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, where applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant, an approved public accountant or a registered public accounting firm be elected. § 8    Revisor / AuditorBolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, where applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant or a registered public accounting firm be elected.Revisors mandattid ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.An auditor shall be appointed for the time period until the end of the annual general meeting that will be held during the first, second, third or fourth financial year after the election.
§ 9    Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders’ meetingKallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.Notice of general meetings shall be made by announcement in The Official Swedish Gazette and by publishing the notice on the company’s website. Announcement that the notice has been issued shall be made in Svenska Dagbladet. If Svenska Dagbladet ceases to be printed, announcement shall instead be made in Dagens Industri. § 9    Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meetingKallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, ska istället sådan annonsering ske i Dagens Industri. Kallelse ska ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).Notice of a general meeting shall be given through advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and by keeping the notice available on the company´s website. Information that notice of a general meeting has been given shall be advertised in Svenska Dagbladet. Should the nationwide distribution of Svenska Dagbladet be discontinued, the advert shall be published in Dagens Industri instead. The notice to attend shall be issued within such time stipulated by the Swedish Companies Act (2005:551).
§ 10  Anmälan till stämma / Notification to participate in the shareholders’ meetingAktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.Shareholders who wish to participate in a general meeting shall notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than the date stated in the notice of the meeting. Such date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the shareholders’ meeting. If a shareholder wishes to bring assistants, the number of assistants shall be announced in the notification to the company. § 10  Rätt att delta vid bolagsstämma / Right to participate at general meetingsFör att ha rätt att delta vid bolagsstämma ska aktieägare anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. In order to have the right to participate in the general meeting, the shareholder shall notify the company of its participation not later than the date set forth in the notice of the general meeting. Such day shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas’ Eve or New Year’s Eve and shall not be earlier than on the fifth weekday before the general meeting.En aktieägare får ha med sig en eller två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren har meddelat bolaget antalet biträden på det sätt som anges i första stycket.At a general meeting, a shareholder may bring one or two assistants, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.The board of directors may resolve that persons not being shareholders in the company shall be entitled, on the conditions stipulated by the board of directors, to be present or otherwise observe the proceedings at a general meeting.
§ 11  Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders’ meetingsÅrsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma ska följande ärenden förekomma:1.   Val av ordförande vid stämman.2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.3.   Val av en eller två justeringspersoner.4.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.5.   Godkännande av dagordningen.6.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.7.   Besluta)   Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;b)  Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;c)   Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.8.   Fastställande av antal styrelseledamöter, styresuppleanter och, antal revisorer och revisorssuppleanter;9.   Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer;10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter;11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.The annual shareholders’ meeting shall be held yearly within six (6) months from the expiry of the financial year.The following business shall be addressed at annual shareholders’ meetings:1.   Election of a chairman of the meeting;2.   Preparation and approval of the voting list;3.   Approval of the agenda;4.   Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;5.   Determination of whether the meeting was duly convened;6.   Submission of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor’s report for the group;7.   Resolutions regarding:a.   the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;b.   allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;c.   discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;8.   Determination of the number of members, deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.9.   Determination of fees for members of the board of directors and auditors;10. Election of the members of the board of directors and auditors and deputy auditors;11. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (2005:551) or the company’s articles of association. Utgår för att förenkla / Omitted to simplify
Tillkommer / Added §11   Ort för bolagsstämma / Location of general meeting Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Göteborgs eller Stockholms kommun.The shareholders’ meeting may be held, besides where the company has its registered head office, in the municipality of Göteborg or Stockholm.Styrelsen utser den som öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.The board of directors appoints a person that opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairperson of the meeting is elected.
Tillkommer / Added § 12  Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of powers of attorney and voting by postStyrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.The board of directors may collect proxies for a general meeting pursuant to the procedure set forth in chapter 7, section 4, subsection 2 of the Swedish Companies Act.Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. The board of directors has the right prior to a general meeting to decide that shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior the general meeting pursuant to the procedure stated in chapter 7, section 4 a of the Swedish Companies Act.

För ytterligare information, besök www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/ eller kontakta:

For additional information, visit www.bomill.com/investors/corporate-governance/shareholders-meetings/ or contact:

Andreas Jeppsson, CEO

Phone: +46 (0)727 00 11 82

E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com

Cajsa Kapoor, CFO

Phone: +46 73-530 28 00

E-mail: cajsa.kapoor@bomill.com


Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Phone: +46 (0)11 32 30 732

E-mail: ca@skmg.se

BoMill has developed and markets a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry.

The company is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market under the ticker: BOMILL.

For more information about BoMill, please visit www.bomill.com

Latest news and releases

BoMill announces that the Rights Issue is registered and the last day of trading in BoMill's BTA is June 10, 2024

5 June 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces that the rights issue of new shares with preferential rights for the shareholders was resolved by the ordinary general meeting April 12, 2024 and whose outcome was announced by the Company through a press release on May 15, 2024 (the "Rights Issue"), is now registered with the Swedish Companies Registration Office and the paid subscribed shares ("BTA") will therefore be replaced with ordinary shares.

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

BoMill publishes prospectus regarding the Rights Issue

23 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, BoMill AB (the “Company” or “BoMill”) has published a prospectus (“Prospectus”) regarding the forthcoming rights issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the “Rights Issue”) resolved by the ordinary general meeting on April 12, 2024. The Rights Issue amounts to approximately a maximum of SEK 16.8 million.

See all news and releases