Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Notice of Annual General Meeting in BoMill AB (publ)

13 April 2022, 14:02 CET

The shareholders of BoMill AB (publ), org. no. 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to annual general meeting on May 12[th], 2022, at 13.00 at Quality Hotel, Hyllie Stationstorg 29, 215 32 Malmö. Notice has been convened by publication of the convening notice in the Swedish National Gazzette, in Svenska Dagbladet and on BoMill´s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Kallelse till årsstämma för aktieägare i BoMill AB (publ)

Notice of annual general meeting in BoMill AB (publ)

Aktieägarna i BoMill AB (publ), org. nr. 556556–4332, (”BoMill”) kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2022, kl 13.00, på Quality Hotel, Hyllie Stationstorg 29, 215 32 Malmö. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet och genom att kallelsen hålls tillgänglig på BoMills webbplats:

www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/

The shareholders of BoMill AB (publ), org. no. 556556-4332 (“BoMill”) is hereby summoned to annual general meeting on May 12th, 2022, at 13.00 at Quality Hotel, Hyllie Stationstorg 29, 215 32 Malmö. Notice has been convened by publication of the convening notice in the Swedish National Gazzette, in Svenska Dagbladet and on BoMill´s website:

www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Kallelsen i dess helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ och skickas utan kostnad till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan.

The convening notice in its entirety is available on the company´s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ and will be sent free of charge to the shareholders who so request and state their address. The company´s contact details are stated below.

Förutsättningar för deltagande / Preconditions for participation

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

Shareholders who wish to participate in the annual general meeting, must:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 4 maj 2022, och

be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB on May 4th, 2022, and

 1. anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget senast 9 maj 2022

give notice of intent to participate to the company no later than May 9th, 2022

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the extraordinary general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on May 4th, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and may be requested from the trustee in accordance with the trustee’s procedures at a time in advance as determined by the trustee. Registration of voting rights that have been requested by shareholders at such a time that the registration has been made by the relevant nominee no later than May 6th 2022 will be taken into account in the production of the share register.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Skriftlig fullmakt ska redovisas. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakt och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Mall för fullmakt finns att tillgå på bolagets hemsida på www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Shareholders represented by a representative shall issue a written, signed and dated power of attorney for the representative. Written power of attorney must be presented. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, that exhibits the authorized signatory must be attached. Power of attorney and any registration certificate may not be older than one year. Template for written power of attorney is available on the company's website at www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Anmälan /Application

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 • via e-post till: agm@bomill.com
 • per telefon +46 708 398 743
 • per brev till: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Application for participation in the annual general meeting can be made in accordance with the following:

 • via e-mail to: agm@bomill.com
 • by phone +46 708 398 743
 • by post to: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Förslag till dagordning / Proposed agenda

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 11. Val av styrelse och revisor.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
 13. Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete.
 14. Stämman avslutas.
 1. Election of a Chairman of the meeting.
 2. Preparation and approval of voting list.
 3. Election of one or two persons who shall certify the minutes of the meeting.
 4. Determination of whether the meeting has been duly convened.
 5. Approval of agenda.
 6. CEO company presentation
 7. Submission of the annual report and auditor's report.
 8. Resolutions regarding:
  1. the adoption of the income statement and the balance sheet.
  2. the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet.
  3. the discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability.
 9. Determination of the number of members and deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.
 10. Determination of remuneration for members of the board of directors and auditors.
 11. Election of the members of the board of directors and auditor.
 12. Resolvement to authorize the Board to decide on share issues.
 13. Resolvement for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work.
 14. Closing of the Annual General Meeting.

Förslag till beslut / Proposal for resolutions

Beslutsförslag i korthet: / Decision proposals in brief:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) / Election of a Chairman of the meeting (paragraph 1)

Valberedningen föreslår att Lars Persson utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

The Nomination Committee proposes Lars Persson to be appointed to chair the Annual General Meeting, or in the event of his absence, the person designated by the Board of Directors.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) / Preparation and approval of voting list (paragraph 2)

Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, och kontrollerats av justeringspersonen.

The voting list that is proposed to be approved is the voting list prepared by the company and checked by the certifier.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3) / Election of one or two persons who shall certify the minutes of the meeting (paragraph 3)

Styrelsen föreslår att Fredrik Nilsson, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

The Board proposes Fredrik Nilsson, or in the event of his absence, the person designated by the Board instead, to certify the minutes. The certifier´s task also include checking the voting list and that received advance votes are correctly reproduced in the minutes of the meeting.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) / Resolution regarding the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet (paragraph 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting to dispose of the company's results according to the Board's proposal in the annual report. The Board also proposes that no dividend should be paid for the financial year 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9) / Determination of the number of Board members, deputies, auditors and deputy auditors (paragraph 9)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Valberedningen har föreslagit att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant.

The Nomination Committee has announced that they propose that the board of directors consist of six ordinary board members and one deputy board member. The Nomination Committee proposes that one auditor and no deputy auditor should be appointed.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 10) / Determination of remunerations for the Board and the auditor (paragraph 10)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till de föreslagna styrelseledamöterna Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René. Valberedningen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The Nomination Committee has announced that they propose board remuneration should amount to 150 000 SEK for the Chairman of the Board, and 75 000 SEK each for the proposed board members Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René. The Nomination Committee proposes that the auditors' fee should be paid according to approved invoice in accordance with customary charging standards.

Val av styrelse och revisor (punkt 11) / Election of Board members and auditor (paragraph 11)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Lars Persson, Henrik Hedlund och Magnus René omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Pierre Kiener väljs som nya styrelseledamöter samt att Arthur Hedlund omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson. Bo Löfqvist och Thomas Carlström har avböjt omval.

The Nomination Committee has announced that they propose Lars Persson, Henrik Hedlund and Magnus René to be re-elected as ordinary board members that Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Pierre Kiner shall be elected as new board members and that Arthur Hedlund is to be re-elected as deputy board member. It is proposed to re-elect Lars Persson as Chairman of the Board. Bo Löfqvist and Thomas Carlström will be leaving their assignment as board members at BoMill AB.

Peter Nilsson har en examen i ekonomi och internationella affärer från Lunds Universitet. Under de senaste 35 åren har Peter arbetat internationellt i ett flertal globala företag i ledande befattningar på bland annat Tetra Pak och Coca-Cola. Sedan 2008 är Peter Vd för Ecolean AB, ett globalt företag som erbjuder förpackningslösningar till ledande internationella företag i mer än 30 länder. Peter har 20 års erfarenhet från arbete som Vd.

Peter Nilsson has a degree in finance and international business from Lund University in Sweden. During almost 35 years Peter has worked internationally in a number of multinational companies such as Tetra Pak and Coca-Cola in finance and general management positions. Since 2007 Peter is the CEO of Ecolean, a global company providing lightweight packaging solutions to leading brand owners in more than 30 countries. Peter has 20 years of experience working as CEO.

Stefan Stockhaus har en mastersexamen i ekonomi och internationella affärer från Uppsala universitet. Stefan har erfarenhet från ledande befattningar inom ABB koncernen och som Vd på M2 Engineering AB. Sedan 2005 har han arbetat som grundare och Vd på Steelwrist AB och är sedan 2019 även vd på Terratech AB. Stefan arbetar som styrelseordförande på SVAB Hydraulik AB och som styrelseledamot på Härenviks Sweden AB.

Stefan Stockhaus has a master’s degree in finance and international business from Uppsala University in Sweden. Stefan has experience from leading Management positions within ABB and as CEO at M2 Engineering AB. Since 2005 he has worked as founder and CEO of Steelwrist AB and from 2019 he also acts as CEO of Terratech AB. Stefan has assignments as chairman of SVAB Hydraulik AB and as board member of Härenviks Sweden AB.

Pierre Kiener har en ingenjörsexamen från AgroParisTech och arbetar som investerings-ansvarig på Capagro.

Pierre Kiener has an engineering degree from AgroParisTech and work as Investment Manager at Capagro.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Lars Persson (ordförande), Peter Nilsson, Henrik Hedlund, Stefan Stockhaus, Magnus René och Pierre Kiener samt Arthur Hedlund som suppleant i styrelsen Vidare har valberedningen föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Cecilia Andrén Dorselius väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

If the Annual General Meeting resolves in accordance with the proposal, the Board of Directors will after the election consist of Lars Persson (chairman), Henrik Hedlund, Magnus René, Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Pierre Kiener and Arthur Hedlund as Deputy Board member Furthermore, the The Nomination Committee has proposed that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with authorized auditor Cecilia Andrén Dorselius, to be re-elected as the company’s auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 12) / Resolvement to authorize the Board to decide on share issues (paragraph 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i BoMill AB (publ) i enlighet med följande villkor:

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästkommande årsstämma 2023.
 2. Emission får ske av sammanlagt högst 5 000 000 aktier, vilket motsvarar uppskattningsvis tio (10) procent av det sammanlagda aktiekapitalet efter genomförande av pågående nyemission.
 3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
 5. För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget skall aktier, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.
 6. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board of Directors of BoMill Ab (publ) to resolve on issue of new shares on the following

 1. The authorization may be used at one or more occasions, during the time up until the coming Annual General Meeting in 2023.
 2. Issue of new rights may only be made of maximum 5.000.000 shares, which corresponds to approximately ten (10) percent of the total share capital after implementation of the current issue of new rights.
 3. Issue of new rights may be made with or without deviation from the current shareholders’ preferential rights
 4. Payment of new rights may be made in cash, with a non-cash contribution or through set-off.
 5. To ensure that current shareholders don’t suffer any disadvantages in relation to the outside investors that may subscribe for new shares in the company, new shares shall, when deviating from current shareholders’ preferential rights, be issued on market terms, with reservation for market-based discount if applicable. The Board of Directors shall have the right to decide on the specific conditions on each occasion.
 6. The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

For a valid decision, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete (punkt 13) / Resolvement for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work (paragraph 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman den 12 maj 2022 antar följande principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma samt följande instruktioner för valberedningens arbete:

The Board proposes that the Annual General Meeting on May 12th,2022 adopt the following principles for the appointment of the Nomination Committee prior to the next Annual General Meeting and the following instructions for the Nomination Committee's work:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

The Nomination Committee shall consist of representatives of the three largest shareholders in terms of votes as of September 30 each year. The term of office of the nomination committee thus appointed shall run until a new nomination committee has taken office.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september varje år är kända, kontakta de tre röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

The Chairman of the Board shall, as soon as possible after the registered ownership of the company as of September 30 each year is known, contact the three largest shareholders in terms of votes and ask them to appoint one member each to the Nomination Committee.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt tre ägarrepresentanter utsetts. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman varje år.

If a shareholder refrains from appointing a representative or does not appoint a representative within one week after having been asked, the following shareholders in voting size shall then be given the opportunity to appoint a representative until a total of three owner representatives have been appointed. The Chairman of the Board convenes the Nomination Committee for a first meeting, at which the Nomination Committee elects a Chairman from among its members. The names of the members of the Nomination Committee shall be published by the company no later than six months before the Annual General Meeting each year.

Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om ledamot lämnar sin post fortsätter valberedningen med två ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst fram tills att den aktieägare som nominerat ledamoten utsett en ersättare.

If a member of the Nomination Committee appointed by shareholders, before its work is completed, resigns, or ceases to represent the shareholder who nominated the member, the member shall be replaced by another person nominated by said shareholder. If a representative leaves his or her post, the Nomination Committee will continue with two members and the member representing the largest shareholder in such a case will have a casting vote until the shareholder who nominated the member has appointed a replacement.

Valberedningen ska ha rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen.

The Nomination Committee shall have the right, within a budget approved by the Board, to charge the company with costs for, e.g., recruitment consultants and other consultants that are required for the Nomination Committee to be able to fulfill its assignment and may also co-opt members to the Nomination Committee if deemed appropriate; co-opted member shall not, however, have the right to vote in the nomination committee. The Chairman of the Board shall have the right to attend, but not have the right to vote in the Nomination Committee. 

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till: 

 • val av ordförande vid stämman 
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens eventuella utskott 
 • val av revisor, eventuell revisorssuppleant och ersättning till dessa,
 • nya principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete (i förekommande fall) 

The Nomination Committee shall prepare and submit proposals to General Meetings where election issues are to be dealt with:

 • election of a chairman at the meeting,
 • election of the chairman and other members of the board,
 • Board remuneration divided between the Chairman and other members and remuneration to members of the Board’s eventual committees,
 • election of an auditor, any eventual deputy auditor and remuneration to them.
 • new principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee´s work (if applicable).

Handlingar och ytterligare information / Documentation and further information

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.bomill.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar läggs fram på stämman genom att hållas tillgängliga enligt ovan på bolagets webbplats www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ .

Aktieägare har rätt att lämna en skriftlig begäran om upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie, eller per e-post till agm@bomill.com, senast den 2 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie och på www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/, senast den 8 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

The annual report, as well as the auditor's report for the company, as well as complete proposals for decisions and proxy forms, will be available at the company's offices, Gottorpsvägen 58A in Vintrie and webpage www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ at the latest three weeks before the Annual General Meeting and will be sent to the shareholders who request it and state their postal address. All the above-mentioned documents are presented at the meeting by being kept available as above at the company's webpage.

Shareholders have the right to submit a written request for information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551). Requests for such information must be made in writing to BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie, or by e-mail to agm@bomill.com, no later than May 2nd, 2022. The information is provided by keeping it available at BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie and at www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ , no later than May 8th, 2022. The information is also sent within the same time to the shareholder who has requested it and provided their address.

Aktier och röster / Shares and votes

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i BoMill till 15 509 690 aktier, vilket motsvarar samma antal röster. Bolaget äger inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

At the time of issuance of this notice the total number of shares in BoMill amounts to 15 509 690 which corresponds to 15 509 690 votes. As per the same date the company owns no own shares.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till BoMills integritetspolicy som finns tillgänglig på BoMills webbplats www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

For information on how your personal data is processed, see the privacy notice available on BoMill´s website: www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

For additional information, visit www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ or contact:

Andreas Jeppsson, CEO

Phone: +46 727 001 182

E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com

Per Heander, CFO

Phone: +46 708 398 743

E-mail: per.heander@bomill.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Phone: +46 11 32 30 732

E-mail: ca@skmg.se

BoMill has developed and is marketing a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry. The Company operates in several markets and has sold sorting equipment to a number of reputable companies in the grain industry.

For more information about BoMill, please visit www.bomill.com.

Latest news and releases

Last day for trading in BoMill's shares including the right to participate in the share issue

17 April 2024

Non regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, Wednesday April 17, 2024, is the last day of trading in shares of BoMill AB (the “Company”) including the right to obtain subscription rights.

Tomorrow, Thursday April 18, 2024, is the first day of trading in Company’s shares excluding the right to obtain subscription rights.

Communiqué from Annual General Meeting in BoMill AB

12 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill Q1 Report January – March 2024

12 April 2024

Regulatory

BoMill AB (”BoMill” or the “Company”) hereby publishes the Interim Report for the period January 1 – March 31, 2024. The Report is available as an attached file to this release and on BoMill’s website. Below is a summary of the report.

See all news and releases