Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Correction: Notice of Extraordinary General shareholders' Meeting in BoMill AB (publ)

8 March 2022, 14:50 CET

The shareholders of BoMill AB (publ), org. no. 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to extraordinary general meeting on April 8th, 2022, at 1.00 pm at BoMill’s premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Notice has been convened by publication of the convening notice in the Swedish National Gazzette, in Svenska Dagbladet and on BoMill´s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Rättelse av felskrivning i pressmeddelande om kallelse till extra bolagsstämma

Correction of a typographic mistake in press release regarding notice of extraordinary general meeting

Till följd av en felskrivning angavs i pressmeddelandet avseende kallelse till extra bolagsstämma i BoMill AB (publ) (org nr. 556556-4332), som offentliggjordes tidigare idag 8 mars 2022, att aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget senast 30 mars 2022. Vidare angavs också felaktigt att för att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 30 mars 2022 och att rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter 30 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Following a typographic mistake included in the press release regarding notice of extraordinary general meeting of BoMill AB (publ) (org. no. 556556-4332), published earlier today March 8th, 2022, it was stated that shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting must be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB and give notice of intent to participate to the company no later than March 30th, 2022. Further it was also announced that shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the extraordinary general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on March 30th, 2022 and voting rights registered not later than the second banking day after March 30th, 2022, will be taken into account in the preparation of the share register.

Rätt datum då de aktieägare som önskar deltaga i stämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmält sin avsikt att delta hos bolaget ska vara 31 mars 2022. Datumet då förvaltarregistrerade aktier måste vara registrerade i eget namn för att aktieägaren ska kunna bli införd i aktieboken (förutom anmälan till stämman) ska således justeras till 31 mars 2022. Följaktligen ska rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter 31 mars 2022 beaktas vid framställning av aktieboken.

The correct date when shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting shall be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB and shall have given its notice of intent to participate to the company shall be March 31st, 2022. The correct date when shareholders whose shares are held in the name of a trustee must be re-registered in their own name so that the shareholder is registered in the share register (in addition to notifying the company of its intent to participate in the extraordinary general meeting), shall accordingly be adjusted to March 31st, 2022. Further, such re-registered voting rights registered not later than the second banking day after March 31st, 2022, shall be taken into account in preparation of the share register.

Korrekt datum (31 mars 2022) för ovannämnda händelser framgår av den formella kallelsen som kommer att publiceras i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar inom kort. Kallelsen på bolagets hemsida har uppdaterats med denna rättelse och korrekt kallelse i sin helhet följer nedan. I I övrigt är kallelsen oförändrad.

The correct date (March 31st, 2022) for the above-mentioned events is included in the notice which will be published in Svenska Dagbladet and the Swedish Official Gazette within short. The notice on the company’s website has been updated with this correction and the correct notice in full follows below. Otherwise, the notice is unchanged

Kallelse till extra bolagstämma för aktieägare i BoMill AB (publ)

Notice of extraordinary general shareholders' meeting in BoMill AB (publ)

Aktieägarna i BoMill AB (publ), org. nr. 556556–4332, (”BoMill”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 april 2022, kl 13.00, i företagets lokaler på Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet och genom att kallelsen hålls tillgänglig på BoMills webbplats www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/

The shareholders of BoMill AB (publ), org. no. 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to extraordinary general meeting on April 8th, 2022, at 1.00 pm at BoMill’s premises on Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Notice has been convened by publication of the convening notice in the Swedish National Gazzette, in Svenska Dagbladet and on BoMill´s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Kallelsen i dess helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ och skickas utan kostnad till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan.

The convening notice in its entirety is available on the company´s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ and will be sent free of charge to the shareholders who so request and state their address. The company´s contact details are stated below.

Förutsättningar för deltagande / Preconditions for participation

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting, must:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 31 mars 2022, och

be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB on March 31st, 2022, and

 1. anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget senast 31 mars 2022

give notice of intent to participate to the company no later than March 31st, 2022

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 31 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter 31 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the extraordinary general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on March 31st, 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and may be requested from the trustee in accordance with the trustee’s procedures at a time in advance as determined by the trustee. Voting rights registered not later than the second banking day after March 31st, 2022, are taken into account in the preparation of the share register.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Skriftlig fullmakt ska redovisas. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakt och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Mall för fullmakt finns att tillgå på bolagets hemsida på www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Shareholders represented by a representative shall issue a written, signed and dated power of attorney for the representative. Written power of attorney must be presented. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, that exhibits the authorized signatory must be attached. Power of attorney and any registration certificate may not be older than one year. Template for written power of attorney is available on the company's website at www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.

Anmälan /Application

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

 • via e-post till: egm@bomill.com
 • per telefon +46 708 398 743
 • per brev till: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Application for participation in the extra ordinary general meeting can be made in accordance with the following:

 • via e-mail to: egm@bomill.com
 • by phone +46 708 398 743
 • by post to: BoMill AB, Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie

Begäran om upplysningar / Request for information 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast 29 mars 2022 genom:

If requested by a shareholder and the board of directors deems that it can take place without causing significant damage to the company, the board of directors and the CEO shall provide information about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda. Requests of such information must be submitted in writing to the company no later than ten days before the general meeting, i.e. no later than March 29th, 2022, by

E-post: Frågor skickas till följande e-postadress egm@bomill.com.

E-mail: Request shall be sent to the following e-mail address egm@bomill.com.

Vanlig post: Frågor skickas till adress BoMill AB, "Extra bolagsstämma 2022", Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Ordinary mail: Requests shall be sent to the address, BoMill AB “Extraordinary general meeting 2022", Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ och hos bolaget på ovan angiven adress senast 1 april 2022. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begär dem och som uppger sin postadress eller e-postadress.

The information is provided by the company by being kept available on the company’s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ and at the company’s offices on the address stated above no later than April 1st, 2022. The information will be sent to shareholders who so requests and state their address or e-mail address.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

 1. Öppnande av stämman / Opening of the meeting
 2. Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the meeting
 3. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting
 4. Upprättande och godkännade av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
 5. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened
 7. Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors’ proposal to reduce the share capital
 8. Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen / Approval of the Board of Director’s proposal to change the Articles of Association
 9. Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the Board of Director’s proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders
 10. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Förslag till beslut / Proposal for resolutions

 • Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting

Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Lars Persson, eller vid dennes förhinder den som styrelsen istället utser. / The Board of Directors proposes that Lars Persson is elected as chairman of the extraordinary meeting, or in the event he is prevented from attending, a person the Board appoints instead.

 • Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

The voting list that is proposed for approval is the voting list prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, based on the shareholders register for the extraordinary general meeting and postal votes received, and approved by the persons appointed to verify the minutes.

 • Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes

Styrelsen föreslår att Fredrik Nilsson utses till att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar.

The Board of Directors proposes that Fredrik Nilsson is appointed to verify the minutes together with the chairman of the extraordinary general meeting, or in the event he is prevented from attending, the person or persons the Board of Directors appoints instead.

 • Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors’ proposal to reduce the share capital.

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 7 754 845 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier. / The Board of Directors proposes that the share capital shall be reduced by the amount of SEK 7,754,845. The purpose of the reduction is for transfer to non-restricted reserves. The reduction shall take place without retirement of shares.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. / For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB om så krävs. / The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

 • Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen / Approval of the Board of Director’s proposal to change the Articles of Association

Styrelsen föreslår att stämman, med anledning av förslaget om nyemission, beslutar om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1A, innebärande i huvudsak följande ändringar:

The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting, on the basis of the proposed issue of new shares, resolves to adopt new Articles of Association in accordance with Attachment 1A, with the following essential amendments:

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 6 250 000 kronor och till högst 25 000 000 kronor. The share capital shall be not less than SEK 6,250,000 and not more than SEK 25,000,000.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor. The share capital shall be not less than SEK 15,000,000 and not more than SEK 60,000,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 6 250 000 och till högst 25 000 000. The number of shares shall be not less than 6,250,000 and not more than 25,000,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 60 000 000. The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.

 • Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the Board of Director’s proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på i huvudsak följande villkor:

The Board of Director’s proposes the extraordinary general meeting to resolve issue of new share with preferential rights for existing shareholders on the following essential conditions:

 1. Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 15 509 690 kronor och antalet aktier ökas högst med 31 019 380 aktier. / The share capital shall be increased with SEK 15,509,690 at the most and the number of shares shall be increased with 31,019,380 of shares at the most.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna två (2) nya aktier. / The right to subscribe for the shares shall be for the company´s shareholders, where one (1) share entitles to subscribe for two (2) new shares.
 3. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande: / Subscription can also be made for part which isn’t a present shareholder. Subscription of shares without preferential rights shall be made in accordance with the following:
   1. I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; / Firstly to those who have subscribed shares with subscription rights, regardless if they were shareholders on the record day and in the event of oversubscription, in relation to the number of used subscription rights, and if this cannot be realized, by draw;
   2. I andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av (a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och / Secondly, to those who have subscribed shares without subscription rights and not included in item (a) above, regardless if they were shareholders on the record day, in relation to the number of subscribed shares in this category, an if this cannot be realized, by draw; and
   3. I tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp / Thirdly to those who have given a guarantee committment for subscription and payment of the shares that haven’t been assigned to other subscribers, pro rata in relation to the guaranteed amount.
 4. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,75 kronor. / For each share shall payment of SEK 0,75 be made.
 5. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara 26 april 2022. / The recorded date for participating in the rights issue shall be April 26th, 2022.
 6. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 28 april till och med 12 maj 2022 / Subscription of the new shares shall be made as of April 28th to May 12th, 2022.
 7. Teckning av nya aktier tecknade med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast den 12 maj 2022. Teckning av nya aktier utan företrädesrätt (om några) ska ske genom kontant betalning i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast 20 maj 2022. / Subscription of new shares with preferential rights shall be paid in cash no later than May 12th, 2022. Subscription of new shares without preferential rights (if any) shall be paid in cash in accordance with sent contract note, no later than May 20th, 2022.
 8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning / The Board of Directors may extend the subscription period and the payment terms.
 9. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken / The new shares will give right to dividend on the recorded date closest after registration of this rights issue at Bolagsverket and the shares have been recorded in the share register held by Euroclear Sweden AB.
 10. Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB om så krävs. / The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

Handlingar och ytterligare information / Documentation and further information

Villkoren för nyemissionen och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 7 enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, och på bolagets webbplats www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

The terms and conditions of the proposed share issue and the Board of Directors' complete proposal regarding item 7 according to Chapter 13 Section 3 of the Swedish Companies Act as well as other documents according to Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act will be available for inspection at the company´s office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, and at BoMill´s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ no later than three (3) weeks prior the extraordinary general meeting.

Kopior av ovan handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

The documents will also be sent to shareholders who so request and who has given its address. The company’s share ledger will be provided at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Aktier och röster / Shares and votes

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i BoMill till 15 509 690 aktier, vilket motsvarar samma antal röster. Bolaget äger inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

At the time of issuance of this notice the total number of shares in BoMill amounts to 15 509 690 which corresponds to 15 509 690 votes. As per the same date the company owns no own shares.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till BoMills integritetspolicy som finns tillgänglig på BoMills webbplats www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

For information on how your personal data is processed, see the privacy notice available on BoMill´s website: www.bomill.com/about-us/privacy-policy/

For additional information, visit www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ or contact:

Andreas Jeppsson, CEO

Phone: +46 727 001 182

E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com

Per Heander, CFO

Phone: +46 708 398 743

E-mail: per.heander@bomill.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Phone: +46 11 32 30 732

E-mail: ca@skmg.se

BoMill has developed and is marketing a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry. The Company operates in several markets and has sold sorting equipment to a number of reputable companies in the grain industry.

For more information about BoMill, please visit www.bomill.com.

Latest news and releases

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

BoMill publishes prospectus regarding the Rights Issue

23 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, BoMill AB (the “Company” or “BoMill”) has published a prospectus (“Prospectus”) regarding the forthcoming rights issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the “Rights Issue”) resolved by the ordinary general meeting on April 12, 2024. The Rights Issue amounts to approximately a maximum of SEK 16.8 million.

Last day for trading in BoMill's shares including the right to participate in the share issue

17 April 2024

Non regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, Wednesday April 17, 2024, is the last day of trading in shares of BoMill AB (the “Company”) including the right to obtain subscription rights.

Tomorrow, Thursday April 18, 2024, is the first day of trading in Company’s shares excluding the right to obtain subscription rights.

See all news and releases