Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Communiqué from Extraordinary General Meeting in BoMill AB

8 April 2022, 14:00 CET

Idag, den 8 april 2022, hölls extra stämma i BoMill AB (publ), 556556–4332. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Today, April 8, 2022, the Annual General Meeting of BoMill AB (publ), 556556-4332, was held. Below is a summary of the decisions made. All decisions were taken unanimously.

Beslut om minskning av aktiekapitalet / Decision regarding resolution to reduce the share capital

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet.

The extraordinary general meeting resolved the proposal from the board for the reduction of the share capital.

Aktiekapitalet minskas med 7 754 845 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

The share capital be reduced by the amount of SEK 7,754,845. The purpose of the reduction is for transfer to non-restricted reserves. The reduction shall take place without withdrawal of shares.

Förslag till ändring av bolagsordningen / Proposal to change the Articles of Association

Stämman beslutade att godkänna förslaget till ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag avseende bolagets antal aktier och aktiekapital.

The extraordinary general meeting resolved the proposal of the new Articles of Association in accordance with proposal from the Board.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 6 250 000 kronor och till högst 25 000 000 kronor.The share capital shall be not less than SEK 6,250,000 and not more than SEK 25,000,000.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor.The share capital shall be not less than SEK 15,000,000 and not more than SEK 60,000,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 6 250 000 och till högst 25 000 000.The number of shares shall be not less than 6,250,000 and not more than 25,000,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 60 000 000.The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000.

Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the Board of Director’s proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till företrädesemission enligt följande:.

The extraordinary general meeting resolved the proposal from the board for a preferential rights issue in accordance with the following:

 1. Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 15 509 690 kronor och antalet aktier ökas högst med 31 019 380 aktier. / The share capital shall be increased with SEK 15,509,690 at the most and the number of shares shall be increased with 31,019,380 of shares at the most.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna två (2) nya aktier. / The right to subscribe for the shares shall be for the company´s shareholders, where one (1) share entitles to subscribe for two (2) new shares.
 3. Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande: / Subscription can also be made for part which isn’t a present shareholder. Subscription of shares without preferential rights shall be made in accordance with the following:
   1. I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; / Firstly to those who have subscribed shares with subscription rights, regardless if they were shareholders on the record day and in the event of oversubscription, in relation to the number of used subscription rights, and if this cannot be realized, by draw;
   2. I andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av (a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och / Secondly, to those who have subscribed shares without subscription rights and not included in item (a) above, regardless if they were shareholders on the record day, in relation to the number of subscribed shares in this category, an if this cannot be realized, by draw; and
   3. I tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp / Thirdly to those who have given a guarantee committment for subscription and payment of the shares that haven’t been assigned to other subscribers, pro rata in relation to the guaranteed amount.
 4. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,75 kronor. / For each share shall payment of SEK 0,75 be made.
 5. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara 26 april 2022. / The recorded date for participating in the rights issue shall be April 26th, 2022.
 6. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 28 april till och med 12 maj 2022 / Subscription of the new shares shall be made as of April 28th to May 12th, 2022.
 7. Teckning av nya aktier tecknade med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast den 12 maj 2022. Teckning av nya aktier utan företrädesrätt (om några) ska ske genom kontant betalning i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast 20 maj 2022. / Subscription of new shares with preferential rights shall be paid in cash no later than May 12th, 2022. Subscription of new shares without preferential rights (if any) shall be paid in cash in accordance with sent contract note, no later than May 20th, 2022.
 8. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning / The Board of Directors may extend the subscription period and the payment terms. 
 9. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken / The new shares will give right to dividend on the recorded date closest after registration of this rights issue at Bolagsverket and the shares have been recorded in the share register held by Euroclear Sweden AB.
 10. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden

Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB om så krävs. / The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB

Det noterades att samtliga beslutet bifölls av alla närvarande aktieägare på stämman.

It was noted that the decision was approved unanimously by all shareholders represented at the Extraordinary general meeting.

Den fullständiga dokumentationen kring besluten på den extra stämman kan laddas ner på på BoMills websida: https://www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/egm2022/

The complete documentation from the Extraordinary general meeting can be found on BoMills website: https://www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/egm2022/

For additional information, visit www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ or contact:

Andreas Jeppsson, CEO

Phone: +46 727 001 182

E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com

Per Heander, CFO

Phone: +46 708 398 743

E-mail: per.heander@bomill.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Phone: +46 11 32 30 732

E-mail: ca@skmg.se

BoMill has developed and is marketing a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry. The Company operates in several markets and has sold sorting equipment to a number of reputable companies in the grain industry.

For more information about BoMill, please visit www.bomill.com.

Latest news and releases

BoMill signs follow-up agreement with Lantmännen worth EUR 475,000

28 June 2024

Regulatory

BoMill AB has signed a follow-up agreement worth EUR 475,000 with Swedish agriculture cooperative group Lantmännen. Following an initial project evaluating BoMill InSight™ during a rental period, Lantmännnen Lantbruk has decided to purchase the solution and increase the capacity with additional sorting units.

BoMill announces that the Rights Issue is registered and the last day of trading in BoMill's BTA is June 10, 2024

5 June 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces that the rights issue of new shares with preferential rights for the shareholders was resolved by the ordinary general meeting April 12, 2024 and whose outcome was announced by the Company through a press release on May 15, 2024 (the "Rights Issue"), is now registered with the Swedish Companies Registration Office and the paid subscribed shares ("BTA") will therefore be replaced with ordinary shares.

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

See all news and releases