Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Communiqué from Annual General Meeting in BoMill AB

12 May 2022, 14:00 CET

Idag, den 12 maj 2022, hölls årsstämma i BoMill AB (publ), 556556-4332. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Today, May 12, 2022, the Annual General Meeting of BoMill AB (publ), 556556-4332, was held. Below is a summary of the decisions made. All decisions were made by the required majority.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) och ansvarsfrihet (punkt 8c) / Resolution regarding the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet (paragraph 8b) and Liability (paragraph 8 c)

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

The Annual General Meeting decided to dispose of the company's results according to the Board's proposal in the annual report. The Annual General Meeting also decided that no dividend should be paid for the financial year 2021. The AGM discharged the Directors and the CEO from liability.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9) / Determination of the number of Board members, deputies, auditors and deputy auditors (paragraph 9)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Stämman beslutade att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant.

The Annual General Meeting decided that the Board of Directors will consist of six ordinary board members and one deputy board member. The Annual General Meeting also decided that one auditor and no deputy auditor should be appointed.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 10) / Determination of remunerations for the Board and the auditor (paragraph 10)

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till de föreslagna styrelseledamöterna Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Magnus René. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The Annual General Meeting decided that the board remuneration will amount to 150 000 SEK for the Chairman of the board, and 75 000 SEK each for the board members Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Magnus René. The Annual General Meeting decided that the auditors' fee should be paid according to approved invoice in accordance with customary charging standards.

Val av styrelse och revisor (punkt 11) / Election of Board members and auditor (paragraph 11)

Stämman beslutade att Lars Persson, Henrik Hedlund och Magnus René omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Peter Nilsson, Stefan Stockhaus och Pierre Kiener väljs som nya styrelseledamöter samt att Arthur Hedlund omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande beslutade stämman om omval av Lars Persson.

Vidare har stämman beslutat att PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Cecilia Andrén Dorselius omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

The Annual General Meeting decided that Lars Persson, , Henrik Hedlund, and Magnus René are re-elected as ordinary board members, that Peter Nilsson, Stefan Stockhaus and Pierre Kiener are newly elected as a board members and that Arthur Hedlund is re-elected as deputy board member. The Annual General Meeting decided to re-elect Lars Persson as Chairman of the Board.

Furthermore, The Annual General Meeting decided that PricewaterhouseCoopers i Sverige AB, with authorized auditor Cecilia Andrén Dorselius, are re-elected as the company’s auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.

Redogörelse för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag har funnits tillgängligt på bolagets webbplats. 

A summary of the proposed members' assignments in other companies has been available on the company's website.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12) / The Board of Directors’ proposal for resolvement to authorize the Board of Directors to decide on issue of new shares (paragraph 12)

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i BoMill AB (publ) i enlighet med följande villkor:

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästkommande årsstämma 2023.
 2. Emission får ske av sammanlagt högst 5 000 000 aktier, vilket motsvarar uppskattningsvis tio (10) procent av det sammanlagda aktiekapitalet efter genomförande av pågående nyemission.
 3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
 5. För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget skall aktier, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.
 6. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

The Annual General Meeting decided to authorize the Board of Directors of BoMill Ab (publ) to resolve on issue of new shares on the following conditions:

 1. The authorization may be used at one or more occasions, during the time up until the coming Annual General Meeting in 2023.
 2. Issue of new rights may only be made of maximum 5.000.000 shares, which corresponds to approximately ten (10) percent of the total share capital after implementation of the current issue of new rights.
 3. Issue of new rights may be made with or without deviation from the current shareholders’ preferential rights
 4. Payment of new rights may be made in cash, with a non-cash contribution or through set-off.
 5. To ensure that current shareholders don’t suffer any disadvantages in relation to the outside investors that may subscribe for new shares in the company, new shares shall, when deviating from current shareholders’ preferential rights, be issued on market terms, with reservation for market-based discount if applicable. The Board of Directors shall have the right to decide on the specific conditions on each occasion.
 6. The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete (punkt 13) / Resolvement for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work (paragraph 13)

Stämman beslutade att anta följande principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma samt följande instruktioner för valberedningens arbete:

The Annual General Meeting decided to adopt the following principles for the appointment of the Nomination Committee prior to the next Annual General Meeting and the following instructions for the Nomination Committee's work:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

The Nomination Committee shall consist of representatives of the three largest shareholders in terms of votes as of September 30 each year. The term of office of the nomination committee thus appointed shall run until a new nomination committee has taken office.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september varje år är kända, kontakta de tre röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

The Chairman of the Board shall, as soon as possible after the registered ownership of the company as of 30 September each year is known, contact the three largest shareholders in terms of votes and ask them to appoint one member each to the Nomination Committee.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt tre ägarrepresentanter utsetts. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman varje år.

If a shareholder refrains from appointing a representative or does not appoint a representative within one week after having been asked, the following shareholders in voting size shall then be given the opportunity to appoint a representative until a total of three owner representatives have been appointed. The Chairman of the Board convenes the Nomination Committee for a first meeting, at which the Nomination Committee elects a Chairman from among its members. The names of the members of the Nomination Committee shall be published by the company no later than six months before the Annual General Meeting each year.

Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om ledamot lämnar sin post fortsätter valberedningen med två ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst fram tills att den aktieägare som nominerat ledamoten utsett en ersättare.

If a member of the Nomination Committee appointed by shareholders, before its work is completed, resigns or ceases to represent the shareholder who nominated the member, the member shall be replaced by another person nominated by said shareholder. If a representative leaves his or her post, the Nomination Committee will continue with two members and the member representing the largest shareholder in such a case will have a casting vote until the shareholder who nominated the member has appointed a replacement.

Valberedningen ska ha rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen.

The Nomination Committee shall have the right, within a budget approved by the Board, to charge the company with costs for, e.g., recruitment consultants and other consultants that are required for the Nomination Committee to be able to fulfil its assignment and may also co-opt members to the Nomination Committee if deemed appropriate; co-opted member shall not, however, have the right to vote in the nomination committee. The Chairman of the Board shall have the right to attend, but not have the right to vote in the Nomination Committee. 

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till: 

 • val av ordförande vid stämman 
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens eventuella utskott 
 • val av revisor, eventuell revisorssuppleant och ersättning till dessa,
 • nya principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete (i förekommande fall) 


The Nomination Committee shall prepare and submit proposals to General Meetings where election issues are to be dealt with:

 • election of a chairman at the meeting,
 • election of the chairman and other members of the board,
 • Board remuneration divided between the Chairman and other members and remuneration to members of the Board’s eventual committees,
 • election of an auditor, any eventual deputy auditor and remuneration to them.
 • new principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee´s work (if applicable).

Malmö 12 maj 2022

Malmö May 12, 2022

BoMill AB (publ)

STYRELSEN

THE BOARD

Note: In case of any discrepancies between the Swedish original and the English translation below, the Swedish version shall prevail.

For additional information, visit www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ or contact:

Andreas Jeppsson, CEO

Phone: +46 727 001 182

E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com

Per Heander, CFO

Phone: +46 708 398 743

E-mail: per.heander@bomill.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Phone: +46 11 32 30 732

E-mail: ca@skmg.se

BoMill has developed and is marketing a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry. The Company operates in several markets and has sold sorting equipment to a number of reputable companies in the grain industry.

For more information about BoMill, please visit www.bomill.com

Latest news and releases

BoMill signs follow-up agreement with Lantmännen worth EUR 475,000

28 June 2024

Regulatory

BoMill AB has signed a follow-up agreement worth EUR 475,000 with Swedish agriculture cooperative group Lantmännen. Following an initial project evaluating BoMill InSight™ during a rental period, Lantmännnen Lantbruk has decided to purchase the solution and increase the capacity with additional sorting units.

BoMill announces that the Rights Issue is registered and the last day of trading in BoMill's BTA is June 10, 2024

5 June 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces that the rights issue of new shares with preferential rights for the shareholders was resolved by the ordinary general meeting April 12, 2024 and whose outcome was announced by the Company through a press release on May 15, 2024 (the "Rights Issue"), is now registered with the Swedish Companies Registration Office and the paid subscribed shares ("BTA") will therefore be replaced with ordinary shares.

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

See all news and releases