Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Notice to Annual General Meeting in BoMill AB (publ)

6 April 2021, 07:00 CET

The shareholders of BoMill AB (publ), 556556-4332, are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Thursday, May 6[th], 2021. Due to the ongoing pandemic, the Annual General Meeting, with the support of temporary legal rules, will be conducted by advance vote only (postal vote). No Annual General Meeting with the opportunity to attend in person or by proxy will take place. Information on the resolutions passed by the Annual General Meeting will be published on May 6[th], 2021 as soon as the outcome of the advance voting has been finally compiled.

Rätt att delta och anmälan / Right to participate and notification

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 5 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är BoMill AB (publ) tillhanda senast den dagen.

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting shall

 • be registered in the shareholders’ register, kept by Euroclear Sweden AB as of Wednesday April 28th, 2021, and
 • notify the attendance to the company no later than Wednesday, May 5th, 2021 by casting their advance vote in accordance with the instructions under the heading “Advance voting” below so that the advance vote is received by BoMill AB (publ) no later than that day.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

A shareholder who has its shares registered with a nominee must, in order to be entitled to participate in the general meeting, have the shares registered in its own name through the nominee, so that the shareholder is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record date of 28th of April 2021. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register the shares in their own name must, in accordance with the respective nominee's routines, request that the nominee make such voting rights registration. Registration of voting rights that have been requested by shareholders at such a time that the registration has been made by the relevant nominee no later than 30th of April 2021 will be taken into account in the production of the share register.

 

Förhandsröstning / Advance voting

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på BoMill AB publ:s webbplats, www.bomill.com. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara BoMill AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till BoMill AB (publ), adresserat "Poströstning BoMill årsstämma 2021", Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges per e-post och ska då skickas till agm2021@bomill.com. Då ska ”BoMill AB – poströstning” anges i ämnesraden. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Shareholders can exercise their voting rights at the Annual General Meeting only by voting in advance, so-called postal voting in accordance with section 22 of the Swedish Act (2020:198) regarding Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations. For advance voting, a special form must be used. The form is available at the company's website www.bomill.com. Submission of the form is valid as notification to the Annual General Meeting. The completed and signed form must be sent to BoMill AB (publ), mark the envelope "Advance vote BoMill AGM 2021”, Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie. Completed and signed forms can also be submitted by e-mail and must then be sent to agm2021@bomill.com. Name the subject field of the e-mail ”BoMill AB – advance vote”. Shareholders may not provide the advance vote with special instructions or conditions. If this happens, the advance vote will be invalid in its entirety. Further instructions and conditions can be found in the form.

Ombud m.m. / Proxy etc.

Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen också biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bomill.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

If a shareholder are to advance vote through a proxy, a written, dated and signed proxy by the shareholder must be attached with the advanced vote. The proxy may not be older than one year, unless longer validity (maximum of five years) are stated in the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, the current registration certificate or equivalent authorization document for the legal entity must also be attached. Proxy forms are kept available on the company's website www.bomill.com and sent by post to shareholders who contact the company and state their address.

Antalet aktier och röster / The number of shares and votes

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 929 400 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

The number of outstanding shares and votes in the company amounts to 11 929 400 at the time of this notice. The company holds no own shares.

Förslag till dagordning: / Proposed agenda:

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Beslut om ändring av bolagsordning.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
 13. Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete.
 14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra medarbetare.
 15. Stämman avslutas.
 1. Election of a Chairman of the meeting.

 2. Preparation and approval of voting list.
 3. Election of one or two persons who shall certify the minutes of the meeting.
 4. Determination of whether the meeting has been duly convened.
 5. Approval of agenda.
 6. Submission of the annual report and auditor's report.
 7. Resolutions regarding:
  1. the adoption of the income statement and the balance sheet.
  2. the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet.
  3. the discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability.
 8. Determination of the number of members and deputy members, of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors.
 9. Determination of remuneration for members of the board of directors and auditors.
 10. Election of the members of the board of directors and auditor.
 11. Resolvement to amend the Articles of Association.
 12. Resolvement to authorize the Board to decide on share issues.
 13. Resolvement for principles for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work.
 14. Resolvement of directed issue of warrants to management and other employees.
 15. Closing of the Annual General Meeting.

Beslutsförslag i korthet: / Decision proposals in brief:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) / Election of a Chairman of the meeting (paragraph 1)

Styrelsen föreslår att Lars Persson utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

The Board of Directors proposes Lars Persson to be appointed to chair the Annual General Meeting, or in the event of his absence, the person designated by the Board of Directors.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) / Preparation and approval of voting list (paragraph 2)

Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

The voting list that is proposed to be approved is the voting list prepared by the company, based on the Annual General Meeting share register and received advance votes, and checked by the certifier.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3) / Election of one or two persons who shall certify the minutes of the meeting (paragraph 3)

Styrelsen föreslår att Mikael Lundborg, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

The Board proposes Mikael Lundborg, or in the event of his absence, the person designated by the Board instead, to certify the minutes. The certifier´s task also include checking the voting list and that received advance votes are correctly reproduced in the minutes of the meeting.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b) / Resolution regarding the allocation of the company’s results in accordance with the adopted balance sheet (paragraph 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting to dispose of the company's results according to the Board's proposal in the annual report. The Board also proposes that no dividend should be paid for the financial year 2020.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8) / Determination of the number of Board members, deputies, auditors and deputy auditors (paragraph 8)

Aktieägare representerande 40,1% av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Styrelsen har föreslagit att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant.

Shareholders representing 40,1% of the  votes in the company have announced that they propose that the board of directors consist of six ordinary board members and one deputy board member. The Board of Directors propose that one auditor and no deputy auditor should be appointed.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9) / Determination of remunerations for the Board and the auditor (paragraph 9)

Aktieägare representerande 40,1% av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till de föreslagna styrelseledamöterna Thomas Carlström och Magnus René. För arbete utöver ordinarie arbetsinsats i styrelsen, kan ledamöter fakturera upp till 7 000 kr per dag efter godkännande av styrelsen. Styrelsen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Shareholders representing 40,1% of the votes in the company have announced that they propose board remuneration should amount to 150 000 SEK for the Chairman of the board, and 75 000 SEK each for the proposed board members Thomas Carlström and Magnus René. For work outside the ordinary board work, board members may invoice 7 000 SEK per day after approval of the board. The Board of Directors propose that the auditors' fee should be paid according to approved invoice in accordance with customary charging standards.

Val av styrelse och revisor (punkt 10) / Election of Board members and auditor (paragraph 10)

Aktieägare representerande 40,1% av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Lars Persson, Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist och Julie Peyrache omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Magnus René nyväljs som styrelseledamot samt att Arthur Hedlund omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson.

Magnus René är född 1962 och har civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har bl.a. varit VD för Arcam AB mellan 2001–2018 och är f.n. VD för Ovzon AB. Magnus är styrelseledamot i SLM Solutions GmbH och Inkbit Inc samt ledamot i ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Förslaget att utse Magnus René som ny styrelseledamot ämnar tillföra relevant kompetens och internationell erfarenhet till BoMill AB (publ).

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Lars Persson (ordförande), Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist, Julie Peyrache och Magnus René. Vidare har styrelsen föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Neda Fehrer nyväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Shareholders representing 40,1% of the  votes in the company have announced that they propose Lars Persson, Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist and Julie Peyrache to be re-elected as ordinary board members, that Magnus René shall be newly elected as a board member and that Arthur Hedlund is to be re-elected as deputy board member. It is proposed to re-elect Lars Persson as Chairman of the Board.

Magnus René is born in 1962 and has a master's degree in Electrical Engineering from Chalmers University of Technology. He has been the CEO of Arcam AB between 2001-2018 and is currently the CEO of Ovzon AB, . Magnus is currently a board member of SLM Solutions GmbH  and Inkbit Inc and a member of the Academy of Engineering Sciences (IVA). The proposal to appoint Magnus René as a new board member intends to add relevant competence and international experience to BoMill AB (publ).

If the Annual General Meeting resolves in accordance with the proposal, the Board of Directors will after the election consist of Lars Persson (chairman), Thomas Carlström, Henrik Hedlund, Bo Löfqvist, Julie Peyrache and Magnus René. Furthermore, the Board of Directors has proposed that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with authorized auditor Neda Fehrer, to be newly elected as the company’s auditor until the end of the Annual General Meeting to be held next financial year.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 11) / Resolvement to amend the Articles of Association (paragraph 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to amend the articles of association according to below:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 125 000 kronor och till högst 16 500 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 4,125,000 and not more than SEK 16,500,000.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 6 250 000 kronor och till högst 25 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 6,250,000 and not more than SEK 25,000,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 4 125 000 och till högst 16 500 000.

The number of shares shall be not less than 4,125,000 and not more than 16,500,000.

§ 5 Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 6 250 000 och till högst 25 000 000.

The number of shares shall be not less than 6,250,000 and not more than 25,000,000.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

For a valid resolvement, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting. 

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se särskild bilaga.

For a complete proposal for the amended articles of association, see specific appendix.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 12) / Resolvement to authorize the Board to decide on share issues (paragraph 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Beslutet förutsätter att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt ovanstående.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board, to during the time until the next Annual General Meeting, be able to resolve on new share issues corresponding to an increase in the share capital of a maximum of thirty (30) percent based on the total share capital in the company at the time of the 2021 Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights. The authorization may be used on one or more occasions and the board shall have the right to decide on the detailed issue conditions on each individual occasion.

To ensure that the current shareholders of the company shall not be disfavored in relation to the outside investors that may subscribe for new shares in the company, the Board finds it appropriate that an share issue with deviation from the shareholders’ preferential rights, is made with at a market subscription price decided by the Board, subject to market-based issue discount, if applicable. Payment shall, in addition to cash payment, be able to be made with a non-cash property or through set-off, or otherwise with terms.

The resolution presupposes that the Annual General Meeting resolves to amend the Articles of Association in accordance with the above.

For a valid decision, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Beslut om principer för utseende av valberedningen och instruktioner för valberedningens arbete (punkt 13) / Resolvement for the appointment of the Nomination Committee and instructions for the Nomination Committee's work (paragraph 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman den 6 maj 2021 antar följande principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma samt följande instruktioner för valberedningens arbete:

The Board proposes that the Annual General Meeting on May 6th, 2021 adopt the following principles for the appointment of the Nomination Committee prior to the next Annual General Meeting and the following instructions for the Nomination Committee's work:

 

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

The Nomination Committee shall consist of representatives of the three largest shareholders in terms of votes as of September 30 each year. The term of office of the nomination committee thus appointed shall run until a new nomination committee has taken office.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september varje år är kända, kontakta de tre röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

The Chairman of the Board shall, as soon as possible after the registered ownership of the company as of 30 September each year is known, contact the three largest shareholders in terms of votes and ask them to appoint one member each to the Nomination Committee.

Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt tre ägarrepresentanter utsetts. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman varje år.

If a shareholder refrains from appointing a representative or does not appoint a representative within one week after having been asked, the following shareholders in voting size shall then be given the opportunity to appoint a representative until a total of three owner representatives have been appointed. The Chairman of the Board convenes the Nomination Committee for a first meeting, at which the Nomination Committee elects a Chairman from among its members. The names of the members of the Nomination Committee shall be published by the company no later than six months before the Annual General Meeting each year.

Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om ledamot lämnar sin post fortsätter valberedningen med två ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst fram tills att den aktieägare som nominerat ledamoten utsett en ersättare.

If a member of the Nomination Committee appointed by shareholders, before its work is completed, resigns or ceases to represent the shareholder who nominated the member, the member shall be replaced by another person nominated by said shareholder. If a representative leaves his or her post, the Nomination Committee will continue with two members and the member representing the largest shareholder in such a case will have a casting vote until the shareholder who nominated the member has appointed a replacement.

Valberedningen ska ha rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen.

The Nomination Committee shall have the right, within a budget approved by the Board, to charge the company with costs for, e.g., recruitment consultants and other consultants that are required for the Nomination Committee to be able to fulfill its assignment and may also co-opt members to the Nomination Committee if deemed appropriate; co-opted member shall not, however, have the right to vote in the nomination committee. The Chairman of the Board shall have the right to attend, but not have the right to vote in the Nomination Committee. 

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till: 

 • val av ordförande vid stämman 

 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens eventuella utskott 
 • val av revisor, eventuell revisorssuppleant och ersättning till dessa,
 • nya principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete (i förekommande fall) 
 

The Nomination Committee shall prepare and submit proposals to General Meetings where election issues are to be dealt with:

 • election of a chairman at the meeting,

 • election of the chairman and other members of the board,
 • Board remuneration divided between the Chairman and other members and remuneration to members of the Board’s eventual committees,
 • election of an auditor, any eventual deputy auditor and remuneration to them.
 • new principles for the appointment of the nomination committee and instructions for the nomination committee´s work (if applicable).

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 14) / Resolvement of directed issue of warrants (paragraph 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av 200 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 200 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget för verkställande direktören, ledande befattningshavare samt övriga medarbetare enligt följande. 

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves on a directed issue of 200,000 warrants, whereupon the company’s share capital may be increased by maximum SEK 200,000. The warrants shall entitle rights for the managing director, other executives and other employees to subscribe for new shares in the company according to the following. 

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, verkställande direktören som berättigas teckning av 75 000 teckningsoptioner, ledande befattningshavare som berättigas teckning av 80 000 teckningsoptioner samt övriga medarbetare som berättigas teckning av 45 000 teckningsoptioner. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka medarbetares intresse och incitament för bolagets verksamhet och resultatutveckling. Styrelsen anser det därför vara till fördel för såväl bolaget som aktieägarna att emittera teckningsoptioner till parterna angiva ovan.
  The right to subscribe for the warrants shall accrue, with exemption from the shareholders’ pre-emption rights, to the Managing Director for 75,000 warrants, to other executives for 80 000 warrants and other employees for 45,000 warrants. The reason for the exemption from the shareholders’ pre-emption rights is to strengthen the employees of the company’s interest and incentive for the company’s business and financial growth. The board of directors therefore considers the directed issue of warrants to be in favour for the company as well as for the shareholders.  

 1. Teckningsoptionerna utges på marknadsmässiga villkor mot ett vederlag utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, baserat på den volymviktade genomsnittskursen under tio efterföljande börsdagar under perioden från den 2 augusti 2021 till och med den 13 augusti 2021.

The warrants will be issued against payment where the subscription price shall be established on the basis of a market value for the warrants using the Black &-Scholes formula, based on the volume-weighted average price during the ten subsequent trading days in the period August 2, 2021 until and on August 13, 2021.

 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 16 augusti 2021.  Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas med kontanta medel senast den 19 augusti 2021. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.
  Subscription for the warrants shall be made on a subscription not later than August 16, 2021. The board of directors shall be entitled to extend the subscription period. Payment for the warrants shall be made in cash not later than August 19, 2021. The board of directors shall be entitled to extend the payment deadline.

 1. Teckningsoptionsinnehavaren ska äga rätt att från och med den 16 augusti 2024 till och med den 26 augusti 2024, eller den tidigare dag som följer av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i BoMill till en teckningskurs motsvarande 300% av det volymviktade marknadsvärdet av aktien de tio handelsdagarna mellan den 2 och den 13 augusti 2021 i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning till BoMill AB senast den 26 augusti 2024. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

The holder of the warrant shall have the right to, from and including August 16, 2024 to and including August 26, 2024, or up to and including the previous day that follows from the complete terms and conditions of the warrants subscribe for one (1) new share in BoMill for each warrant, to a subscription price corresponding to 300 % of the volume weighted market value of the share the ten trading days from and including August 2, 2021, to and including August 13, 2021, in accordance with the Black & Scholes formula. Subscription for shares shall be made through payment in cash to BoMill not later than on August 26, 2024, which is more than three years after the decision of the shareholders’ meeting. However, the board of directors shall be entitled to extend the subscription period.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For a resolution in accordance with the board of director´s proposal under item 14, the decision must be supported by shareholders representing at least nine tenth (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the extraordinary general meeting.

Personuppgifter / Personal Data

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, förhandsröst och anmälan till stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Personal data retrieved from the share register kept by Euroclear Sweden AB, advance votes and notification of participation at the meeting and information about deputies will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, if applicable, minutes of the meeting.

Övrigt / Others

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.bomill.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar läggs fram på stämman genom att hållas tillgängliga enligt ovan på bolagets webbplats.

Aktieägare har rätt att lämna en skriftlig begäran om upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie, eller per e-post till agm2021@bomill.com, senast den 26 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie och på www.bomill.com, senast den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

The annual report, as well as the auditor's report for the company, as well as complete proposals for decisions and proxy forms, will be available at the company's offices, Gottorpsvägen 58A in Vintrie and webpage www.bomill.com at the latest three weeks before the Annual General Meeting and will be sent to the shareholders who request it and state their postal address. All the above-mentioned documents are presented at the meeting by being kept available as above at the company's webpage.

Shareholders have the right to submit a written request for information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551). Requests for such information must be made in writing to BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie, or by e-mail to agm2021@bomill.com, no later than April 26th, 2021.c The information is provided by keeping it available at BoMill AB (publ), Gottorpsvägen 58A, 218 45 Vintrie and at www.bomill.com, no later than May 1st,  2021. The information is also sent within the same time to the shareholder who has requested it and provided ones address.

Malmö i april 2021

Malmö in April 2021

BoMill AB (publ)

STYRELSEN

THE BOARD

For more information about BoMill, please contact:

Andreas Jeppsson, CEO

Phone: +46 (0) 727 001 182

E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com

 

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Phone: +46 70 755 95 51

E-mail: ca@skmg.se

BoMill has developed and is marketing a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry. The Company operates in several markets and has sold sorting equipment to a number of reputable companies in the grain industry. For more information about BoMill, please visit www.bomill.com.

Latest news and releases

BoMill announces that the Rights Issue is registered and the last day of trading in BoMill's BTA is June 10, 2024

5 June 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces that the rights issue of new shares with preferential rights for the shareholders was resolved by the ordinary general meeting April 12, 2024 and whose outcome was announced by the Company through a press release on May 15, 2024 (the "Rights Issue"), is now registered with the Swedish Companies Registration Office and the paid subscribed shares ("BTA") will therefore be replaced with ordinary shares.

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

BoMill publishes prospectus regarding the Rights Issue

23 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, BoMill AB (the “Company” or “BoMill”) has published a prospectus (“Prospectus”) regarding the forthcoming rights issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the “Rights Issue”) resolved by the ordinary general meeting on April 12, 2024. The Rights Issue amounts to approximately a maximum of SEK 16.8 million.

See all news and releases