Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Notice of extraordinary general shareholders' meeting in BoMill AB (publ)

23 December 2020, 00:30 CET

The shareholders of BoMill AB (publ), org. no. 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to the extraordinary general shareholders’ meeting on Wednesday January 27, 2021.

Kallelse till extra bolagsstämma i BoMill AB (publ)

Notice of extraordinary general meeting of BoMill AB (publ)

Aktieägarna i BoMill AB (publ), org. nr. 556556–4332, (”BoMill”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 januari 2021. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på BoMills webbplats www.bomill.com/investors/.

The shareholders of BoMill AB (publ), org. no. 556556-4332 (“BoMill”) are hereby summoned to the extraordinary general meeting on Wednesday January 27, 2021. Notice has been convened by publication of the convening notice in the Swedish National Gazzette and on BoMill´s website www.bomill.com/investors/.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen enligt 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

In light of the risk of the spread of Covid-19 and the authorities’ regulations/advice about avoiding gatherings, the board of directors has decided according to Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations that the extra ordinary general meeting will be conducted without physical presence, by shareholders exercising their voting rights only by postal voting.

Kallelsen i dess helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bomill.com/investors/  och skickas utan kostnad till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Bolagets kontaktuppgifter framgår under rubriken ”Poströstning” nedan.

The convening notice in its entirety is available on the company´s website www.bomill.com/investors/ and will be sent free of charge to the shareholders who so request and state their address. The company´s contact details are stated below under the heading “Postal voting”.

Förutsättningar för deltagande / Preconditions for participation

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman genom poströstning ska:

Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting, through postal voting, must:

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 januari 2021, och

be entered into the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Tuesday January 19, 2021, and

  1. anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 26 januari 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan, så att den är BoMill tillhanda senast den 26 januari 2021.

give notice of intent to participate to the company no later than on Tuesday January 26, 2021 by submitting it´s postal voting form in accordance with the instructions below, to be received by BoMill no later than on January 26, 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 januari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 januari 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the extra ordinary general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on January 19, 2021. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and may be requested from the trustee in accordance with the trustee’s procedures at a time in advance as determined by the trustee. Voting rights registered not later than the second banking day after January 19, 2021, are taken into account in the preparation of the share register.

Poströstning / Postal voting

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  

Shareholders exercise their voting rights only by voting in advance using postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.bomill.com/investors/egm/ och hos BoMill, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

For postal voting, a special form must be used, which is available on the company’s website, www.bomill.com/investors/egm/ and at BoMill, Gottorpsv��gen 58 A, 218 45 Vintrie. No separate registration is required; a completed and signed postal voting form is valid as registration to participate in the extraordinary general meeting.  

Det ifyllda formuläret måste vara BoMill tillhanda senast tisdagen den 26 januari 2021 och kan ges in på följande sätt.

The completed voting form must be received by BoMill no later than Tuesday January 26, 2021 and can be sent in following ways.   

  1. Röstning via e-post: Det ifyllda formuläret kan skickas till bolaget via e-post till följande e-postadress egm@bomill.com.  

Voting by e-mail: The completed voting form can be sent to the company via e-mail to the following e-mail address egm@bomill.com.

  1. Röstning via vanlig post: Det ifyllda formuläret postas i original till bolagets adress BoMill AB, ”Extra bolagsstämma 2021”, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie. 

Voting by ordinary mail: The completed voting form in original can be sent to the company via ordinary mail to BoMill AB, “Extraordinary general meeting”, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats https://www.bomill.com/investors/egm/.

If the shareholder is a legal entity, proof of registration or other authorization document must be enclosed with the form. If the shareholder is voting through proxy, a power of attorney must be enclosed with the form. The proxy form is available on the company´s website https://www.bomill.com/investors/egm/.   

En aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Shareholders may not assign instructions or conditions to the postal vote. Voting forms will be deemed to be invalid if this happens. Additional instructions are provided in the postal voting form.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till BoMills integritetspolicy som finns tillgänglig på BoMills webbplats www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

For information on how your personal data is processed, see the privacy notice available on BoMill´s website: www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.

Documents

For additional information, visit www.bomill.com/investors/ or contact:

Andreas Jeppsson, CEO

Phone: +46 (0) 727 001 182

E-Mail: andreas.jeppsson@bomill.com

Mikael Lundborg, CFO

Phone: +46 (0) 708 780 688

E-Mail: mikael.lundborg@bomill.com

Certified Adviser:

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Phone: +46 70 755 95 51

E-Mail: ca@skmg.se

BoMill has developed and marketed a patented technology for sorting grain on a large scale, based on the inner qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is deemed by the board to have potential to become a so-called Golden Standard. The Company operates in several markets and has sold sorting equipment to a number of reputable companies in the grain industry. For more information about BoMill, please visit www.bomill.com.

Latest news and releases

Last day for trading in BoMill's shares including the right to participate in the share issue

17 April 2024

Non regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, Wednesday April 17, 2024, is the last day of trading in shares of BoMill AB (the “Company”) including the right to obtain subscription rights.

Tomorrow, Thursday April 18, 2024, is the first day of trading in Company’s shares excluding the right to obtain subscription rights.

Communiqué from Annual General Meeting in BoMill AB

12 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill Q1 Report January – March 2024

12 April 2024

Regulatory

BoMill AB (”BoMill” or the “Company”) hereby publishes the Interim Report for the period January 1 – March 31, 2024. The Report is available as an attached file to this release and on BoMill’s website. Below is a summary of the report.

See all news and releases