Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Idag inleds teckningstiden i BoMill AB:s emission av units inför planerad notering

10 September 2020, 10:00 CET

Idag, den 10 september 2020, inleds teckningstiden i BoMill AB:s (”BoMill”) emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningstiden löper till och med den 24 september 2020. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. BoMill har på förhand skriftligen avtalat om cirka 22,6 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av den totala initiala emissionslikviden, via teckningsförbindelser från bland annat styrelse och ledning. Emissionslikviden som BoMill tillförs är avsedd att finansiera bolagets expansion, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringssystem. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.bomill.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. BoMill har inför den planerade emissionen även tagit fram en film som finns tillgänglig på bolagets och Sedermera Fondkommissions hemsidor. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu förestående emission.

BoMills VD Andreas Jeppsson kommenterar:

”BoMill befinner sig i centrum av en enorm förändring i samhället; klimatförändringar och fortsatt befolkningstillväxt sätter stor press på jordbruket, med följd att bönder och producenter måste hitta nya sätt att leverera bättre avkastning på sina skördar. BoMills patenterade teknologi för sortering av spannmål är ensam i sitt slag på marknaden och kan vara drivande i en absolut nödvändig förändring mot ett mer hållbart och effektivt jordbruk. Det finns inget annat alternativ. Med våra innovativa sorteringsmaskiner ger vi aktörer längs hela värdekedjan möjlighet till bättre avkastning och lönsamhet, samtidigt som vi möter konsumenternas växande medvetenhet kring den råvara och produkt de väljer. Med finansieringen från den förestående emissionen är vi redo att ta bolaget till nästa nivå och förändra jordbrukets förutsättningar till det bättre. Jag vill härmed välkomna dig att vara del av en unik resa mot framtidens jordbruk.”

Om BoMill

Den globala befolkningen väntas nå tio miljarder år 2050, vilket får till följd att efterfrågan på livsmedel för mänsklig konsumtion och djurfoder ökar väsentligt. Omkring 37 procent av den totala landmassan är klassificerad som ”jordbruksområde”, och den större delen utnyttjas redan. För att kunna möta den ökande efterfrågan krävs att bönder och andra aktörer i värdekedjan maximerar avkastningen på sin mark och dess skördar på ett hållbart och uthålligt sätt.

Spannmål är idag världens näst mest handlade råvara, efter olja. Att gradera och sortera spannmål har därmed en direkt effekt på global livsmedelsförsörjning och kvalitet.

Spannmålssortering baserat på varje kärnas inre egenskaper är en relativt ny metod som väcker stort intresse inom spannmålsindustrin. Miljöeffekter, såsom ett varmare klimat, kommer fortsätta att leda till variationer i kvalitet och pris. Samtidigt kan vi vänta oss nya och mer restriktiva gränsvärden för mykotoxiner (mögelgifter) samt nya riktlinjer för hanteringen av spannmål. Allt detta kommer bidra till att motivera spannmålsproducenter och processindustrin att maximera värdet och användningen av spannmålsskördar och det är här BoMills patenterade lösning – användandet av enkelkärnesortering – erbjuder möjligheten att, på ett hållbart sätt, säkerställa livsmedelssäkerhet och matkvalitet, med förbättrad lönsamhet genom hela värdekedjan.

BoMill har utvecklat en banbrytande teknologi inom kvalitetssortering av spannmål i stor skala vilket hitintills resulterat i två kommersiella produkter: IQ-sorteraren som är avsedd för laboratoriebruk, samt TriQ-sorteraren som används i industriell skala. Idag är BoMill det enda företaget i världen som i kommersiella kvantiteter kan sortera på kärnans inre egenskaper och inte visuella egenskaper, vilket är den traditionella metoden. Möjligheten att sortera varje kärna på inre egenskaper, såsom proteininnehåll, ger förutsättningar för att maximera användningen av olika spannmålspartier på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt.  Bolaget har vid tidpunkten för detta prospekt sålt 39 sorterarsystem, på i huvudsak två marknader: Nordamerika och Europa. BoMill har flera väletablerade och erkända kunder, såsom Carlsberg, Casillo, Canadian International Grain Institute, Standard Nutrition Company, Varaslättens Lagerhus och GoodMills Group. Således är bedömningen att bolaget har uppnått en initial marknadsacceptans på två större marknadsterritorier.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 10-24 september 2020.

Teckningskurs: 18,00 SEK per unit, vilket motsvarar 6,00 SEK per aktie. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 300 units vilket motsvarar 5 400 SEK.

Emissionsvolym: Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 30 MSEK. Därefter kan Bolaget i det fall att samtliga teckningsoptioner nyttjas om cirka 12 månader erhålla ytterligare cirka 23,7 MSEK.

Antal aktier innan emission: 6 928 400 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 41,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Cirka 22,6 MSEK av den initiala emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 75 procent av den totala initiala emissionsvolymen.

Notering: Aktier och teckningsoptioner är planerade att noteras på First North och första dag för handel beräknas bli den 20 oktober 2020.

Vidhängande teckningsoptioner i sammandrag

De teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras i samband med emissionen av units kan, som ovan nämnt, tillföra bolaget ytterligare cirka 23,7 MSEK i det fall samtliga nyttjas. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna kommer att äga rum från och med den 16 september 2021 till och med den 7 oktober 2021 och varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,10 SEK per ny aktie.

Investerarpresentation

Bolaget kommer den 15 september 2020 att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med Finwire. Se nedan för mer information.

Presentationen spelas in och kommer att vara tillgänglig efter webbsändningen.

Documents

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om BoMill, vänligen kontakta:

Andreas Jeppsson, VD

Telefon: +46 (0) 727 001 182

E-post: andreas.jeppsson@bomill.com

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper. Metoden är ensam i sitt slag på marknaden idag och bedöms av styrelsen ha potentialen att kunna bli en s.k. Golden Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har sålt sorteringsmaskiner till ett antal välrenommerade företag inom spannmålsindustrin. För mer information om BoMill, vänligen besök www.bomill.com

Latest news and releases

BoMill announces that the Rights Issue is registered and the last day of trading in BoMill's BTA is June 10, 2024

5 June 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces that the rights issue of new shares with preferential rights for the shareholders was resolved by the ordinary general meeting April 12, 2024 and whose outcome was announced by the Company through a press release on May 15, 2024 (the "Rights Issue"), is now registered with the Swedish Companies Registration Office and the paid subscribed shares ("BTA") will therefore be replaced with ordinary shares.

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

BoMill publishes prospectus regarding the Rights Issue

23 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, BoMill AB (the “Company” or “BoMill”) has published a prospectus (“Prospectus”) regarding the forthcoming rights issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the “Rights Issue”) resolved by the ordinary general meeting on April 12, 2024. The Rights Issue amounts to approximately a maximum of SEK 16.8 million.

See all news and releases