Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

BoMill AB:s emission av units inför notering kraftigt övertecknad

29 September 2020, 10:38 CET

Teckningstiden i BoMill AB:s (”BoMill” eller ”Bolaget”) emission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) avslutades den 24 september 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 88,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 296 procent. Genom emissionen tillförs BoMill således cirka 30 MSEK före emissionskostnader, samt cirka 1 170 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 29 september 2020. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i kapitaliseringen. Nordnet Bank AB har varit Selling Agent.

BoMills VD Andreas Jeppsson kommenterar

”Det är med stor stolthet vi kan meddela att intresset för vår emission inför den planerade noteringen på First North har varit mycket stort och vi är väldigt tacksamma och glada över det positiva utfallet. Vidare vill jag passa på att tacka alla de som har valt att investera i BoMill och hälsa er varmt välkomna som nya aktieägare. Kapitaltillskottet gör det möjligt för BoMill att nu expandera verksamheten i linje med våra uppsatta målsättningar.”

Teckning och tilldelning

Emissionen av units tecknades till cirka 88,9 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 296 procent. Bolaget erhåller genom emissionen således cirka 30 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i prospektet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 29 september 2020. Tecknare som inte tilldelas units erhåller ingen avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital

Totalt kommer 5 001 000 nya aktier samt 3 334 000 teckningsoptioner av serie TO 1 att nyemitteras. När BoMills emission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 11 929 400 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 11 929 400,00 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att uppgå till 3 334 000.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

För varje teckningsoption av serie TO 1 kommer innehavaren att ha rätt att teckna en ny aktie i BoMill till en kurs om 7,10 SEK per ny aktie under nyttjandeperioden, som löper från om med den 16 september till och med den 7 oktober 2021.

Första handelsdag

Första dag för handel i BoMills aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market är beräknad att bli tisdagen den 20 oktober 2020. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”BOMILL” med ISIN-kod SE0014583332. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet ”BOMILL TO 1” med ISIN-kod SE0014829479.

Rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law har agerat legal rådgivare.

Selling Agent

Nordnet Bank AB har agerat Selling Agent i emissionen.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

Documents

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om BoMill AB, vänligen kontakta:

Andreas Jeppsson, VD

Telefon: +46 (0) 727 001 182

E-post: andreas.jeppsson@bomill.com

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper. Metoden är ensam i sitt slag på marknaden idag och bedöms av styrelsen ha potentialen att kunna bli en s.k. Golden Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har sålt sorteringsmaskiner till ett antal välrenommerade företag inom spannmålsindustrin. För mer information om BoMill, vänligen besök www.bomill.com.