Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

BoMill AB publicerar prospekt inför emission av units som inleds på torsdag

9 September 2020, 14:22 CET

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) har idag publicerat prospekt inför kommande emission av units (aktier och vederlagsfria vidhängande teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.bomill.com) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Emissionen av units, som initialt omfattar cirka 30 MSEK, inleds på torsdag, den 10 september 2020, och pågår till och med den 24 september 2020. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på ovanstående hemsidor när teckningstiden inleds. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i kommande emission och planerad notering.

Motiv för emission och notering

Den globala befolkningen väntas nå tio miljarder år 2050, vilket får till följd att efterfrågan på livsmedel för mänsklig konsumtion och djurfoder ökar väsentligt. Omkring 37 procent av den totala landmassan är klassificerad som ”jordbruksområde”, och den större delen utnyttjas redan. För att kunna möta den ökande efterfrågan krävs att bönder och andra aktörer i värdekedjan maximerar avkastningen på sin mark och dess skördar på ett hållbart och uthålligt sätt.

Spannmål är idag världens näst mest handlade råvara, efter olja. Att gradera och sortera spannmål har därmed en direkt effekt på global livsmedelsförsörjning och kvalitet.

Spannmålssortering baserat på varje kärnas inre egenskaper är en relativt ny metod som väcker stort intresse inom spannmålsindustrin. Miljöeffekter, såsom ett varmare klimat, kommer fortsätta att leda till variationer i kvalitet och pris. Samtidigt kan vi vänta oss nya och mer restriktiva gränsvärden för mykotoxiner (mögelgifter) samt nya riktlinjer för hanteringen av spannmål. Allt detta kommer bidra till att motivera spannmålsproducenter och processindustrin att maximera värdet och användningen av spannmålsskördar och det är här BoMills patenterade lösning – användandet av enkelkärnesortering – erbjuder möjligheten att, på ett hållbart sätt, säkerställa livsmedelssäkerhet och matkvalitet, med förbättrad lönsamhet genom hela värdekedjan.

BoMill har utvecklat en banbrytande teknologi inom kvalitetssortering av spannmål i stor skala vilket hitintills resulterat i två kommersiella produkter: IQ-sorteraren som är avsedd för laboratoriebruk, samt TriQ-sorteraren som används i industriell skala. Idag är BoMill det enda företaget i världen som i kommersiella kvantiteter kan sortera på kärnans inre egenskaper och inte visuella egenskaper, vilket är den traditionella metoden. Möjligheten att sortera varje kärna på inre egenskaper, såsom proteininnehåll, ger förutsättningar för att maximera användningen av olika spannmålspartier på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt.  Bolaget har vid tidpunkten för detta prospekt sålt 39 sorterarsystem, på i huvudsak på två marknader: Nordamerika och Europa. BoMill har flera väletablerade och erkända kunder, såsom Carlsberg, Casillo, Canadian International Grain Institute, Standard Nutrition Company, Varaslättens Lagerhus och GoodMills Group. Således är bedömningen att bolaget har uppnått en initial marknadsacceptans på två större marknadsterritorier. BoMill har, tillsammans med sina ägare, etablerat en organisation som ska kunna ta Bolaget till nästa nivå och på sikt nå önskvärd marknadsposition. Bolaget bedömer att förstärkning av rörelsekapitalet är nödvändigt för att möta behoven och bedriva verksamhet enligt nuvarande målsättningar under den kommande tolvmånadersperioden. Ytterligare kapital krävs dessutom för att kunna expandera verksamheten, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringssystem.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 10-24 september 2020.

Teckningskurs: 18,00 SEK per unit, vilket motsvarar 6,00 SEK per aktie. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 300 units vilket motsvarar 5 400 SEK.

Emissionsvolym: Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 30 MSEK. Därefter kan Bolaget i det fall att samtliga teckningsoptioner nyttjas om cirka 12 månader erhålla ytterligare cirka 23,7 MSEK.

Antal aktier innan emission: 6 928 400 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 41,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Cirka 22,6 MSEK av den initiala emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 75 procent av den totala initiala emissionsvolymen.

Notering: Aktier och teckningsoptioner är planerade att noteras på First North och första dag för handel beräknas bli den 20 oktober 2020.

Investerarpresentation

Bolaget kommer den 15 september 2020 att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med Finwire. Se nedan för mer information.

Presentationen spelas in och kommer att vara tillgänglig efter webbsändningen.

Documents

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om BoMill, vänligen kontakta:

Andreas Jeppsson, VD

Telefon: +46 (0) 727 001 182

E-post: andreas.jeppsson@bomill.com

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper. Metoden är ensam i sitt slag på marknaden idag och bedöms av styrelsen ha potentialen att kunna bli en s.k. Golden Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har sålt sorteringsmaskiner till ett antal välrenommerade företag inom spannmålsindustrin. För mer information om BoMill, vänligen besök www.bomill.com