Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

BoMill AB förbereder kapitalisering och siktar mot notering på Nasdaq First North Growth Market - Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare

5 August 2020, 10:38 CET

| Regulatory

BoMill AB förbereder kapitalisering och siktar mot notering på Nasdaq First North Growth Market – Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare

Motiv för emission och notering
Den globala befolkningen väntas nå tio miljarder år 2050, vilket får till följd att efterfrågan på livsmedel för mänsklig konsumtion och djurfoder ökar väsentligt. Omkring 37 procent av den totala landmassan är klassificerad som ”jordbruksområde” och den större delen utnyttjas redan. För att kunna möta den ökade efterfrågan krävs att lantbrukare och andra aktörer i värdekedjan maximerar avkastningen på sin mark och dess skördar på ett hållbart och uthålligt sätt.

Spannmål är idag världens näst mest handlade råvara, efter olja. Att gradera och sortera spannmål har därmed en direkt effekt på global livsmedelsförsörjning och matkvalitet. Individuell spannmålssortering är en relativt ny metod som väckt stort intresse inom spannmålsindustrin. Miljöeffekter, såsom ett varmare klimat, kommer fortsätta att leda till variationer i kvalitet och pris. Samtidigt förväntas nya och mer restriktiva gränsvärden för mykotoxiner (mögelgifter) samt nya riktlinjer för hanteringen av spannmål. Sammantaget bidrar detta till att motivera spannmålsproducenter och processindustrin att maximera värdet och användningen av spannmålsskördar och det är här BoMills lösning, det vill säga användningen av enskild kärnsortering på inre egenskaper, erbjuder en unik möjlighet att hållbart säkerställa livsmedelssäkerhet och matkvalitet, med förbättrad lönsamhet genom hela värdekedjan.

Det är styrelsens bedömning att BoMills teknologi är banbrytande inom kvalitativ sortering av spannmål i stor skala. Teknologin har utvecklats sedan 2001 och hittills resulterat i två kommersiella produkter. Bolaget har flera väletablerade och erkända kunder, såsom Carlsberg, Casillo, Canadian International Grain Institute, Standard Nutrition Company, Varaslättens Lagerhus och GoodMills Group. Tillsammans med sina internationella ägare har BoMill etablerat en organisation som ska kunna ta Bolaget till nästa nivå och på sikt nå önskvärd marknadsposition. Ytterligare kapital krävs dock för att kunna expandera verksamheten, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringssystem, varför Bolaget under hösten 2020 avser att genomföra en kapitalisering inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market.

BoMills styrelseordförande Lars Persson kommenterar:
”Det råder ingen tvekan om att produktionen av mat måste förbättras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Klimatförändringar och fortsatt befolkningstillväxt sätter enorm press på de globala livsmedelssystemen. BoMill har möjligheten att positionera sig i framkant av en pågående matrevolution. Genom vår banbrytande teknologi kan vi på samma gång säkerställa bättre avkastning på lantbrukarnas skördar samt bidra till ett mer hållbart jordbruk. Vår lösning är patenterad och har således ett starkt skydd när vi nu avser att öka vår närvaro på viktiga marknader, framförallt Europa, USA och Kina. Produkten utgör ett attraktivt erbjudande för aktörer genom hela värdekedjan, från producenter till spannmålshandlare och processindustri. Inte minst kan våra sorteringssystem garantera högre kvalitet på slutprodukten, vilket gynnar konsumenten, som blir alltmer medveten om både miljö- och hälsopåverkan. Vi ser mycket god tillväxtpotential för bolaget, som agerar på en marknad präglad av stabil årlig tillväxt. Bedömningen är att bolagets teknologiska lösning har förutsättning att bli en så kallad ”Golden Standard” inom industrin. Likviden från den planerade emissionen är avsedd att användas för att stärka försäljningsorganisationen samt finansiera vår redan pågående utveckling av ett andra generationens sorterarsystem, vilket skulle öka kapaciteten i våra maskiner avsevärt och därmed ytterligare stärka vårt erbjudande på marknaden.”

Planerad kapitalisering och notering
Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras före planerad emission, vilken är avsedd att genomföras under hösten 2020.

För mer information om den planerade emissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om BoMill, vänligen kontakta:
Stefan Christensson, tf VD
Telefon: +46 (0) 72 516 31 01
E-post: stefan.christensson@bomill.com

 

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper. Metoden är unik på marknaden idag och bedöms av styrelsen ha potentialen att kunna bli en s.k. Golden Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har sålt cirka 40 sorteringsmaskiner
till välrenommerade företag inom spannmålsindustrin. För mer information om BoMill, vänligen besök www.bomill.com 

Pressmeddelande