Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

BoMill AB erhåller preliminärt godkännande från Nasdaq First North Growth Market

21 September 2020, 10:14 CET

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Preliminär första handelsdag är tisdagen den 20 oktober 2020. Inför notering på First North genomför BoMill en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) som omfattar initialt cirka 30 MSEK. Förutsatt Nasdaqs formella godkännande kommer Bolagets aktie att handlas under kortnamnet BOMILL, med ISIN-kod SE0014583332, och Bolagets teckningsoptioner att handlas under kortnamnet BOMILL TO 1, med ISIN-kod SE0014829479. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) är av Bolaget utsedd till Certified Adviser.

Nasdaqs beslut är bland annat villkorat av att BoMill uppfyller ägarspridningskravet samt att Bolaget tillförs tillräckligt med likvid för att täcka rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna.

Bolaget genomför under perioden 10-24 september 2020 en emission av units. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget initialt högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har inför emissionen skriftligen avtalat om cirka 75 procent av den initiala emissionslikviden via teckningsförbindelser från bland annat styrelse och ledning. Genom emissionen av units emitteras teckningsoptioner, vilka under september till oktober 2021 kan tillföra BoMill ytterligare högst cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets (www.bomill.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. BoMill har inför den planerade emissionen även tagit fram en film som finns tillgänglig på Bolagets och Sedermera Fondkommissions hemsidor. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu pågående emission.

BoMills VD Andreas Jeppsson kommenterar:

”Vi är mycket glada över Nasdaqs positiva besked och ser fram emot att bli ett noterat bolag. Den noterade miljön öppnar nya dörrar för Bolaget och är en viktig förutsättning för att vi nu ska kunna accelerera vår internationella expansion, med siktet inställt på att bli en central aktör i omställningen mot ett mer hållbart och resursstarkt jordbruk.”  

Documents

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om BoMill, vänligen kontakta:

Andreas Jeppsson, VD

Telefon: +46 (0) 727 001 182

E-post: andreas.jeppsson@bomill.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper. Metoden är ensam i sitt slag på marknaden idag och bedöms av styrelsen ha potentialen att kunna bli en s.k. Golden Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har sålt sorteringsmaskiner till ett antal välrenommerade företag inom spannmålsindustrin. För mer information om BoMill, vänligen besök www.bomill.com.

Latest news and releases

Last day for trading in BoMill's shares including the right to participate in the share issue

17 April 2024

Non regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, Wednesday April 17, 2024, is the last day of trading in shares of BoMill AB (the “Company”) including the right to obtain subscription rights.

Tomorrow, Thursday April 18, 2024, is the first day of trading in Company’s shares excluding the right to obtain subscription rights.

Communiqué from Annual General Meeting in BoMill AB

12 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill Q1 Report January – March 2024

12 April 2024

Regulatory

BoMill AB (”BoMill” or the “Company”) hereby publishes the Interim Report for the period January 1 – March 31, 2024. The Report is available as an attached file to this release and on BoMill’s website. Below is a summary of the report.

See all news and releases