Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Q3 DELÅRSRAPPORT 1/7 – 30/9 2020

30 October 2020, 08:43 CET

Bolagets utveckling under det tredje kvartalet (Q3) – 2020. Med ”Bolaget” eller ”BoMill” avses BoMill AB med organisationsnummer 556556-4332.

Omsättning och resultat under tredje kvartalet 2020 

· Nettoomsättningen uppgick under det tredje kvartalet till KSEK 0 (KSEK 3 952).  
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -4 725 (KSEK -2 548). Resultatet för
tredje kvartalet belastades av noteringsrelaterade kostnader av engångskaraktär uppgående
till KSEK 700.
· Resultat per aktie uppgick till -0,68 SEK (-218,85 SEK).
· Kassaflödet under det tredje kvartalet uppgick till KSEK -4 624 (KSEK -7 587).

Omsättning och resultat under årets första 9 månader 2020                                                                                         

· Nettoomsättningen under årets första 9 månader uppgick till KSEK 53 (KSEK 6 109).  
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -15 358 (KSEK -17 177). Resultatet för
årets första 9 månader belastades av noteringsrelaterade kostnader av engångskaraktär uppgående till KSEK 1 050.
· Resultat per aktie, efter nyemission och split, uppgick till -2,22 SEK (-1 498,61 SEK)
· Soliditeten, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen,
uppgick till 44,4% (26,8%).
· Kassaflödet under årets första 9 månader uppgick till KSEK 3 904 (KSEK -1 735)
· Likvida medel i bolaget uppgick per den 30 september 2020 KSEK 8 123 (KSEK 9 402).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet                                                                                         

· Andreas Jeppsson tillträdde som VD från den 1 september.
· Den 24 september avslutades en övertecknad nyemission uppgående till MSEK 30 före emissionskostnader. Denna kapitaltillförsel ingår inte i bolagets likvida medel per den 30 september 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång                                                                                         

· Emissionslikviden om MSEK 30 före emissionskostnader tillgodofördes bolaget den 12 oktober 2020.
· Bolaget noterades den 20 oktober 2020 på Nasdaq First North Growth Market.
”Noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger oss ökade möjligheter att fortsätta vår tekniska utveckling parallellt med att vi får resurser att nå ut på fler marknader”. 
Andreas Jeppsson, VD BoMil

VD har ordet 

Börsnoteringen ger oss möjlighet till expansion

Det är nu drygt en vecka sedan BoMill noterades på Nasdaq First North Growth Market, den 20 oktober, 2020. Noteringen är en mycket viktig milstolpe i bolagets historia eftersom vi nu får förbättrade möjligheter att expandera vår verksamhet. Vår kraftigt övertecknade nyemission inför noteringen har gett bolaget ett kapitaltillskott som gör att vi kan ta nästa steg i BoMills utveckling, med en tydlig inriktning på ökad synlighet på marknaden. Min mångåriga bakgrund inom bolaget Ecolean har gett mig goda insikter om vad som krävs för att etablera en disruptiv innovation på livsmedelsmarknaden. En viktig prioritering för oss framöver blir därför att bygga sälj- och marknadskanaler runt om i världen och öka synligheten för vårt erbjudande och vår teknik. Mot den bakgrunden har vi nyligen initierat ett omfattande arbete med att analysera vår marknad och vårt erbjudande. Resultatet av detta kommer att leda till tydliga prioriteringar av vilka länder och vilka kundsegment som blir huvudfokus för de närmaste åren. Den rådande coronapandemin begränsar våra möjligheter att resa som tidigare, vilket på kort sikt har försvårat försäljningsarbetet. Vår nuvarande bedömning är dock att coronapandemin inte kommer att ha någon långsiktig påverkan på vår verksamhet. Som arbetsgivare så följer vi den information och de anvisningar som kommer från folkhälsomyndigheten, vilket bland annat innebär att våra anställda uppmanas att vara extra ansvarsfulla och observanta på sin egen hälsa och vid behov stanna hemma. Jag tillträdde som VD för BoMill den 1 september 2020 och slogs direkt av den passion och stora kompetens som finns i organisationen. BoMill har funnits på marknaden i tio år, men fortfarande präglas vår vardag av en stark entreprenörs- och innovatörskultur som jag värderar högt och vill att vi ska bevara. Våra pågående utvecklingsprojekt löper enligt plan och är viktiga för BoMills framtid. Som exempel möter utvecklingen av den andra generationens sorteringssystem de stora livsmedelsproducenternas behov av att kunna hantera betydligt större kvantiteter. Tillsammans med befintliga produkter ger detta oss en ytterligare bredd i bolagets erbjudande. Vår målsättning, i enlighet med tidigare kommunicerade planer, är att lansera den andra generationens sorterarsystem under 2022. Vår patenterade teknologi som mäter varje sädeskorns inre egenskaper uppgraderar effektivt spannmålspartier på ett sätt som medför att användbarheten för produktion av livsmedel ökar. Vi ser det som ett centralt bidrag i arbetet för att kunna använda så mycket som möjligt av böndernas skördar till produkter med hög livsmedelskvalitet. Tilltagande klimatförändringar och ökad befolkningstillväxt innebär stora krav på ett effektivt och hållbart jordbruk och där kan vi bidra till att minimera svinn och säkerställa rätt kvalitet på den spannmål som används av livsmedelsproducenter. På så sätt kan vår teknik bidra till att uppfylla flera av de globala hållbarhetsmålen.Jag ser ljust på BoMills framtid. Vi har hög teknisk kompetens, en produkt som utmanar etablerade sanningar och ett antal goda kundreferenser runt om i världen. Innevarande år, 2020, har varit ett utmanande år för hela samhället, men för BoMill ser vi framtiden an med stor tillförsikt efter den lyckade noteringen och vetskapen om de möjligheter den ger oss. Andreas Jeppsson, VD.

BoMill AB

Den globala befolkningen väntas nå tio miljarder år 2050, vilket får till följd att efterfrågan på livsmedel för mänsklig konsumtion och djurfoder kommer öka väsentligt. Omkring 37 procent av den totala landmassan är klassificerad som ”jordbruksområde”, och den större delen utnyttjas redan. För att kunna möta den ökade efterfrågan krävs att bönder och andra aktörer i värdekedjan maximerar avkastningen på sin mark och dess skördar på ett hållbart och uthålligt sätt.Spannmål är idag världens näst mest handlade råvara, efter olja. Att gradera och sortera spannmål har därmed en direkt effekt på global livsmedelssäkerhet och matkvalitet. Spannmålssortering baserat på varje kärnas inre egenskaper är en relativt ny metod som väcker stort intresse inom spannmålsindustrin. Miljöeffekter, såsom ett varmare klimat, kommer fortsätta att leda till variationer i kvalitet och pris. Samtidigt kan vi vänta oss nya och mer restriktiva gränsvärden för mykotoxiner (mögelgifter) samt nya riktlinjer för hanteringen av spannmål. Allt detta kommer att bidra till att motivera spannmålsproducenter och processindustrin att maximera värdet och användningen av spannmålsskördar och det är här BoMills patenterade lösning – användandet av enkelkärnesortering – erbjuder möjligheten att, på ett hållbart sätt, säkerställa livsmedelssäkerhet och matkvalitet, med förbättrad lönsamhet genom hela värdekedjan.Grundaren av BoMill, Dr. Bo Löfqvist, började utveckla teknologin 2001 och bolagets verksamhet har resulterat i två kommersiella produkter: IQ-sorterare för användning i laboratorier, samt TriQ-sorterare som används i industriell skala.Idag är BoMill det enda företaget i världen som, i kommersiella kvantiteter, kan sortera baserat på kärnans inre egenskaper och inte visuella egenskaper, vilket är den traditionella metoden. Möjligheten att sortera varje kärna på inre egenskaper såsom proteininnehåll ger förutsättningar att maximera användningen av olika spannmålspartier på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt.De traditionella metoderna för sortering av spannmål är begränsade till att avlägsna kärnor med onaturligt utseende, vilka observeras och bedöms genom en visuell inspektion av ytliga egenskaper, till exempel missfärgade kärnor eller kärnor med onaturliga morfologiska egenskaper. Dessa metoder saknar dock förmågan att bedöma kvaliteten på den mest värdefulla delen av kärnan – dess inre. Dagens fotooptiska sorterare, som enbart kan analysera visuella defekter i spannmål, utgör en total marknad om cirka 16 miljarder USD, med en uppskattad försäljning av 70 000 enheter sålda under 2020, varav cirka 55 000 säljs inom jordbruksområdet.

Affärsmodell

BoMill genererar intäkter genom B2B-försäljning och därmed erbjuda spannmålsindustrin sorteringsutrustning som kan integreras i existerande rensningsutrustning. För att identifiera potentiella kunder använder BoMill sin egen försäljningsorganisation samt agenter/distributörer. Bolaget hanterar allt från förstudier till installationer samt service och underhåll av maskinen. Med försäljningskontor i Sverige och agenter/distributörer runtom i världen kan BoMill täcka ett stort geografiskt område. De huvudsakliga intäktskällorna utgörs av:

  • Förstudie/projektering av kundbehov (testsortering i labb).
  • Avkastningsberäkning (Return on Investment, ROI) baserat på kundens resultat i förstudien/projektering.
  • Hårdvara (maskinen samt slitage- och reservdelar).
  • Mjukvara (engångsbetalning samt årliga avgifter).
  • Klusterlösning, dvs. flera sammankopplade enheter (Bolaget tar en extra avgift för klusterlösningar).
  • Installation och övervakning av utrustningen, samt träning/utbildning.
  • Support, service och underhållskontrakt, inkl. distanssupport.
  • Utbildning/konsultation/årlig träning.

BoMills teknologi

BoMills sorteringsteknologi är byggd på en speciell teknik så kallad nära infraröd teknik i transmittent läge, eller ”near-infrared (NIR/T) analysis in transmittance mode”, vilket gör det möjligt att analysera och sortera varje kärna utifrån dess strukturella och kemiska komposition. Systemet möjliggör sortering av inre egenskaper såsom DON eller proteininnehåll till en kapacitet av 3 ton/timme per enhet. Enheterna kan monteras modulärt i kundens existerande processanläggning. BoMills sorterare möjliggör således spannmålssortering i olika stor skala exempelvis inom följande applikationer:

  • Borttagning av (toxiska) kärnor infekterade med fusarium – uppgradering av värdet av ett parti spannmål som till stor del annars hade gått förlorat utan den här sortens sortering. Den typiska kunden kan antingen vara en storskalig bonde/bondekooperativ, eller en kvarn.
  • Sortering utifrån proteininnehåll till fraktioner av hög- och lågproteinkärnor – när det råder premiumpris för ett specifikt proteinspann finns en möjlighet att öka produktens värde genom hela värdekedjan.

Utifrån Bolagets djupa förståelse och kunskap om de olika komponenter som behövs för att mäta inre egenskaper i spannmål är nu ett nytt sorteringssystem under utveckling. Detta andra generationens sorteringssystem tar sikte mot att utvidga användningsområdet för tekniken genom att inkludera till exempel majs och sojabönor i kombination med en betydligt högre kapacitet. BoMill arbetar aktivt med sin patentportfölj för att säkerställa skyddet för enkelkärnesortering i industriell skala baserat på inre egenskaper.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det tredje kvartalet uppgick till KSEK 0 (KSEK 3 952). Resultat efter finansiella poster under det tredje kvartalet uppgick till KSEK -4 725 (KSEK – 2 548) medan resultat per aktie uppgick till -0,68 SEK (-218,85 SEK). Kassaflödet under det tredje kvartalet uppgick till KSEK -4 624 (KSEK -7 587). Per den 30 september 2020 uppgick bolagets likvida medel till KSEK 8 123 (KSEK 9 402). Eget kapital uppgick till KSEK 10 991 (KSEK 7 142) vid periodens slut vilket ger en soliditet på 44,4 (26,8) %.Emissionlikviden om 30 MSEK före emmissionskostnader tillgodofördes bolaget den 12 oktober 2020. 

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under det tredje kvartalet till KSEK 236 (KSEK 56) och under årets första 9 månader till KSEK 707 (KSEK 251). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under det tredje kvartalet till KSEK 18 (KSEK 0) och under årets första 9 månader till KSEK 30 (KSEK 16).

Personal och organisation

Per den 30 september 2020 hade BoMill 14 anställda.

Aktien

Det finns ett aktieslag i BoMill. Aktien noterades efter periodens utgång på Nasdaq First North Growth Market under tickern ”BOMILL”. Enligt BoMills bolagsordning ska aktiekapitalet utgöra lägst 4 125 000 SEK och högst 16 500 000 SEK fördelat på lägst 4 125 000 och högst 16 500 000 aktier. Vid ingången av räkenskapsåret 2020 hade Bolaget 41 284 utestående aktier. I juni 2020 genomfördes en Private Placement vilken ökade antalet utestående aktier med 28 000 aktier. I juni 2020 genomfördes en split (1:100), vilken ökade antalet aktier med 6 859 116 stycken. Därefter uppgår Bolagets aktiekapital till 6 928 400,00 SEK och antalet aktier i Bolaget uppgick per den 30 september till 6 928 400 stycken. Den 13 oktober 2020 registrerades bolagets emission av units hos Bolagsverket, varefter antalet registrerade aktier ökade med 5 001 000 aktier till totalt 11 929 400 aktier.  

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är utsedd till bolagets certified adviser. E-post: ca@skmg.seTelefon: 011-32 30 732

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Revisors granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020, 25 februari 2021

Bolagsinformation

BoMill AB (publ), organisationsnummer 556556-4332, är ett aktiebolag med säte i Malmö.

Kontaktperson för ytterligare information

Vid eventuella frågor, kontakta Andreas Jeppsson, VD.E-post: andreas.jeppsson@bomill.comTelefon: 0727-001182

Resultaträkning i sammandrag                                  

  2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
SEK 2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.          
Nettoomsättning - 3 951 674 52 926 6 108 777 2 442 537
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - 3 484 217
Övriga rörelseintäkter 671 331 45 426 1 342 251 2 549 538 2 602 770
  671 331 3 997 100 1 395 177 8 658 315 8 529 524
           
Rörelsens kostnader          
Råvaror och förnödenheter -4 039 -1 075 041 -7 797 -4 251 638 -3 448 612
Övriga externa kostnader -2 736 035 -2 238 929 -7 313 539 -9 292 656 -13 391 468
Personalkostnader -1 766 637 -2 659 627 -6 999 404 -10 498 146 -13 986 572
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -838 875 -554 558 -2 333 604 -1 663 678 -3 078 611
Övriga rörelsekostnader -7 807 -1 711 -9 884 -49 557 -31 125
  -5 353 393 -6 529 866 -16 664 227 -25 755 675 -33 936 388
           
Rörelseresultat -4 682 063 -2 532 766 -15 269 050 -17 097 360 -25 406 864
           
Resultat från finansiella poster          
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar - - - - 6 722
Räntekostnader och liknande resultatposter -42 756 -15 055 -89 007 -79 712 -79 712
  -42 756 -15 055 -89 007 -79 712 -72 990
           
Resultat efter finansiella poster -4 724 818 -2 547 821 -15 358 056 -17 177 073 -25 479 854
           
Periodens resultat -4 724 818 -2 547 821 -15 358 056 -17 177 073 -25 479 854

Balansräkning i sammandrag - tillgångar                   

  2020-01-01 2019-01-01 2019-12-31
SEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anl��ggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4 286 673 3 600 579 5 984 188
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 996 267 632 455 564 998
  5 282 940 4 233 034 6 549 186
       
Materiella anläggningstillgångar      
Nedlagda kostnader på annans fastighet 1 552 726 1 656 647 1 627 216
Inventarier, verktyg och installationer 682 932 911 960 932 644
  2 235 658 2 568 607 2 559 860
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 8 398 8 398 8 398
Fordringar hos koncernföretag 47 693 40 971 47 693
  56 091 49 369 56 091
       
Summa anläggningstillgångar 7 574 689 6 851 010 9 165 137
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Varulager m.m.      
Råvaror och förnödenheter 1 282 392 1 354 972 888 019
Färdiga varor och handelsvaror 1 239 780 901 026 1 239 780
Förskott till leverantörer 0 0 0
  2 522 172 2 255 998 2 127 799
       
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 4 495 847 5 332 997 4 737 100
Övriga fordringar 1 363 575 399 892 615 714
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 666 478 2 429 307 1 176 138
  6 525 900 8 162 196 6 528 952
       
Kassa och bank      
Kassa och bank 8 122 595 9 401 620 4 218 491
Summa kassa och bank 8 122 595 9 401 620 4 218 491
Summa omsättningstillgångar 17 170 666 19 819 814 12 875 242
       
SUMMA TILLGÅNGAR 24 745 355 26 670 824 22 040 379

Balansräkning i sammandrag –
eget kapital och skulder                                             

  2020-01-01 2019-01-01 2019-12-31
SEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
EGET KAPITAL      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 6 928 400 4 128 400 4 128 400
Reservfond 20 000 20 000 20 000
Fond för utvecklingsutgifter 5 984 190 4 763 326 5 984 190
  12 932 590 8 911 726 10 132 590
       
Fritt eget kapital      
Överkursfond 119 959 784 95 250 306 110 113 311
Balanserat resultat -106 543 543 -79 842 826 -81 049 194
Årets resultat -15 358 056 -17 177 073 -25 479 854
  -1 941 815 -1 769 593 3 584 263
       
Summa eget kapital 10 990 775 7 142 133 13 716 853
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Konvertibla lån 0 11 863 342 0
Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 11 863 342 0
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 1 292 174 2 249 589 2 434 905
Aktuell skatteskuld 98 677 112 846 155 687
Övriga skulder 7 522 571 3 466 750 415 773
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 841 158 1 836 164 5 317 161
Summa kortfristiga skulder 13 754 581 7 665 348 8 323 526
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 745 355 26 670 824 22 040 379

Bolagets förändringar eget kapital                            

1 JANUARI 2020 – 30 SEPTEMBER 2020
SEK Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 4 128 400 6 004 190 3 584 263 -25 479 854 -21 895 590
Nyemission 2 800 000       0
Reservfond          
Fond för utvecklingsutgifter          
Överkursfond     9 831 978   9 831 978
Balanserat resultat       25 479 854 25 479 854
Årets resultat       -15 358 056 -15 358 056
Belopp vid årets utgång 6 928 400 6 004 190 13 416 241 -15 358 056 -1 941 815
           

1 JANUARI 2019 – 30 SEPTEMBER 2019

SEK Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 1 164 200 4 783 326 26 696 338 -26 672 895 23 444
Nyemission 2 964 200        
Reservfond          
Fond för utvecklingsutgifter         0
Överkursfond     15 384 036   15 384 036
Balanserat resultat     -26 672 895 26 672 895 0
Årets resultat       -17 177 073 -17 177 073
Belopp vid årets utgång 4 128 400 4 783 326 15 407 479 -17 177 073 -1 769 593
           
1 JANUARI 2019 – 31 DECEMBER 2019
SEK Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 1 164 200 4 783 326 26 696 338 -26 672 895 23 444
Nyemission 2 964 200        
Reservfond          
Fond för utvecklingsutgifter   1 220 863 -1 220 863   -1 220 863
Överkursfond     30 261 536   30 261 536
Balanserat resultat     -26 672 895 26 672 895  
Årets resultat       -25 479 854 -25 479 854
Belopp vid årets utgång 4 128 400 6 004 189 29 064 116 -25 479 854 3 584 263

Bolagets kassaflödesanalys                                      

(SEK) 2020-07-01 – 2019-07-01 – 2020-01-01 – 2019-01-01 – 2019-01-01 –
2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Den löpande verksamheten          
           
Resultat efter finansiella poster -4 682 063 -2 532 766 -15 269 050 -17 097 361 -25 406 864
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 790 925 539 503 2 239 403 1 583 966 3 065 804
Kassaflöde från den löpande verksamheten för förändringar av rörelsekapital -3 891 138 -1 993 263 -13 029 647 -15 513 395 -22 341 060
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -400 827 396 802 -394 373 558 035 686 234
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 279 796 -4 033 450 3 052 -5 555 589 -3 922 345
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder 1 233 341 -170 479 5 431 055 1 722 288 2 313 563
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 338 420 -5 800 390 -7 989 912 -18 788 661 -23 263 608
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -236 438 -55 614 -707 489 -202 124 -3 777 503
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 148   -30 473 -251 115 -398 074
Kassaflöde från investeringsverksamheten -254 586 -55 614 -737 962 -453 239 -4 175 577
           
Finansieringsverksamheten          
Nyemission under registrering och optioner -30 722 -730 864 12 631 978 18 348 237 33 225 736
Erhållna konvertibellån 0 0   0  
Amortering av lån 0 -1 000 000   -841 667 -12 705 009
Kassaflöde för finansieringsverksamheten -30 722 -1 730 864 12 631 978 17 506 570 20 520 727
           
Årets kassaflöde -4 623 728 -7 586 868 3 904 104 -1 735 330 -6 918 458
Likvida medel vid årets början 12 746 323 16 988 487 4 218 491 11 136 949 11 136 949
Likvida medel vid årets/periodens slut 8 122 595 9 401 619 8 122 595 9 401 619 4 218 491

Styrelseförsäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över företagets verksamhet, ställning och resultat.

Malmö, 2020-10-30

Styrelsen

Documents

BoMill AB

Gottorpsvägen 58

SE-218 45 Vintrie

SWEDEN

bomill.com
Email:info@bomill.se

Latest press releases

Latest news and releases

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

BoMill publishes prospectus regarding the Rights Issue

23 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, BoMill AB (the “Company” or “BoMill”) has published a prospectus (“Prospectus”) regarding the forthcoming rights issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the “Rights Issue”) resolved by the ordinary general meeting on April 12, 2024. The Rights Issue amounts to approximately a maximum of SEK 16.8 million.

Last day for trading in BoMill's shares including the right to participate in the share issue

17 April 2024

Non regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, Wednesday April 17, 2024, is the last day of trading in shares of BoMill AB (the “Company”) including the right to obtain subscription rights.

Tomorrow, Thursday April 18, 2024, is the first day of trading in Company’s shares excluding the right to obtain subscription rights.

See all news and releases